Konsultacje w sprawie dokumentacji projektowej al. 1 Maja w Giżycku

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku zlecił wykonanie dokumentacji projektowej na kontynuację przebudowy al. 1 Maja w Giżycku. Przedmiotowa dokumentacja uwzględnia m.in. przebudowę skrzyżowania z ul. Kościuszki, które jest jednym z najbardziej kolizyjnych w Giżycku. Z prowadzonej przez Zarząd Dróg analizy bezpieczeństwa ruchu wynika, że w ostatnich pięciu latach na ww. skrzyżowaniu lub w jego obrębie doszło do 36 zdarzeń drogowych.
Przedłożona do wglądu propozycja jest wariantem wyjściowym i wymaga analizy a wręcz niektóre, szczegółowe rozwiązania są nie do przyjęcia. Chcemy przeanalizować wszelkiego rodzaju uwagi i sugestie, które umożliwią wybór optymalnego wariantu, ze szczególnym uwzględnieniem wyboru rozwiązania, wpływającego na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawiającego jego płynność. Ponadto, mając na względzie ważne znaczenie komunikacyjne al. 1 Maja, która pełni funkcję głównej drogi wjazdowej do centrum Giżycka, musi być uwzględniony priorytet jej przepustowości.
Rozważane są różne rozwiązania. Dla poprawy bezpieczeństwa niewątpliwa jest konieczność rozbudowy obrębu skrzyżowania (rondo lub wprowadzenie dodatkowych tzw. prawoskrętów i lewoskrętów). Szukamy także rozwiązań pozwalających na włączenie ul. Daszyńskiego do al. 1 Maja w każdym kierunku.
Mając na względzie ograniczone możliwości geometryczne i przestrzenne (bliska odległość od drugiego skrzyżowania, wąski pas drogowy oraz lokalizację stacji paliw) w obrębie połączenia al. 1 Maja z ul. Daszyńskiego, jak i przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, projektant, wykonując dokumentację projektową, zobligowany jest uwzględnić szereg wytycznych i rozporządzeń obowiązujących w drogownictwie, które ograniczają rozwiązania z pozoru możliwe do zastosowania. Nie może również pominąć ochrony środowiska, a w tym szczególnie zachowanie w stopniu maksymalnym istniejącego drzewostanu.
Przebudowa al. 1 Maja może również wiązać się z wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu ulic, znajdujących się w jej sąsiedztwie.
Pragnę nadmienić, że przy wyborze ostatecznego wariantu przedmiotowej dokumentacji, będziemy kierować się nadrzędnym celem, jakim jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Bardzo dziękuję za kierowane do nas propozycje i uwagi, zostaną one poddane analizie i przekazane projektantowi.

Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Giżycku

>>> Koncepcja do pobrania

Wielkość czcionki
Kontrast