Odśnieżanie chodników

Przypominamy, iż w okresie zimowym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Kwestie tę precyzyjne reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, ze zm.).

Chodnik nie musi znajdować się dosłownie wzdłuż granicy nieruchomości. Zdaniem sądów bezpośredniość położenia nie oznacza, że chodnik musi niejako „przebiegać”, „stykać się” z inną nieruchomością. Nie można przyjmować, że jakiekolwiek oddzielenie chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem (pasem zieleni) znosi ten obowiązek. Chodnik znajdujący się niedaleko (w bezpośredniej bliskości) wypełnia dyspozycję tegoż artykułu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia sygn. akt I ACa 1542/06, wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 24.11.2006 r. sygn. akt: II Ca 1302/06, wyrok Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 14.12.2012r. sygn .akt: I C 857/12).

Wielkość czcionki
Kontrast