Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku

W dniu 15.02.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Giżycku podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku”.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum w składzie:
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Węgorzewska 4, Gajewo, 11-500 Giżycko
Partner: Mazurskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Kruklin 40, 11-500 Giżycko

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa al. 1 Maja w Giżycku na odcinku od Komendy Powiatowej Policji do Hotelu Wodnik, odcinek o długości 695,6 m. Zakres prac obejmować będzie: korektę geometrii łuków poziomych i pionowych drogi powiatowej (al. 1 Maja), rozbudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę ścieżki rowerowej na całej długości, budowę i rozbudowę chodników, budowę i przebudowę zatok autobusowych, zatok postojowych, przebudowę i budowę miejsc dostępu do drogi – zjazdów indywidualnych, publicznych, rozbudowę systemu odwodnienia – przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia drogowego, budowa sygnalizacji świetlnej, budowę kanału technologicznego, przebudowę i zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą: sieci wodociągowej, teletechnicznej kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej kablowej, gazowej, wycinkę zieleni i nasadzenia zastępcze, wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego), regulację wysokościową pozostałej infrastruktury.

Termin realizacji zadania do 300 dni od daty zawarcia umowy tj. do 13 grudnia 2022 r.

Wartość robót budowlanych: 9 679 485,18 zł (brutto).

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 025 000,00 zł.

W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.
W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.