Przedmiotem zadania jest budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1791N w m. Stara Rudówka, na odcinku od km 3+600 do km 3+660, o długości 60 m.
Zakres zadania obejmuje: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, humusowanie terenu z obsianiem trawą, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie chodnika z kostki brukowej.

Długość odcinka: 0,060 km
Termin realizacji: listopad 2022 – grudzień 2022

Wykonawca:
Krzysztof Szwejk LOG,
Bystry 5G, 11-500 Giżycko,

Całkowita wartość inwestycji: 21 850,00 zł

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji