Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zakres prac obejmować będzie: korektę geometrii łuków poziomych i pionowych drogi powiatowej (al. 1 Maja), rozbudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę ścieżki rowerowej na całej długości, budowę i rozbudowę chodników, zatok autobusowych, zatok postojowych, miejsc dostępu do drogi – zjazdów indywidualnych, publicznych, rozbudowę systemu odwodnienia – przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej, budowę kanału technologicznego, przebudowę i zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą: sieci wodociągowej, teletechnicznej ­kanalizacji sanitarnej, ­elektroenergetycznej kablowej, ­gazowej, wycinkę zieleni i nasadzenia zastępcze, wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego), regulację wysokościową pozostałej infrastruktury.
Długość odcinka: 695,6 m
Termin realizacji: 15 luty 2022 – 13 grudzień 2022

Wykonawcą jest Konsorcjum:
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
ul. Węgorzewska 4, Gajewo, 11-500 Giżycko,
Partner: Mazurskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Kruklin 40, 11-500 Giżycko

Całkowita wartość inwestycji: 9 679 485,18 zł
Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 9 025 000,00 zł

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych