Reklama – umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Tablica reklamowa (w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) – to przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urządzenie reklamowe (w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) – to przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

 1. Informacje ogólne.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga odpłatnego zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez zarząd dróg. Uzyskanie zezwolenia, poza innymi przypadkami, dotyczy umieszczenia w pasie drogowym reklam. Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętego przez powierzchnię reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Do niniejszej opłaty dolicza się opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego, które występuje podczas czynności umieszczenia i usunięcia reklamy z pasa drogowego. Opłatę tą ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Wszystkie niezbędne informacje do uzyskania zezwolenia wnioskodawca umieszcza na jednym wniosku.

Zabrania się umieszczania reklam w pasie drogowym:

 1. imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych.

Przy ustaleniu i analizie warunków lokalizacji reklamy zastosowanie mają niżej wymienione wytyczne:

 1. odległość reklamy od:
  • skrzyżowania nie może być mniejsza niż 25 m
  • przejścia dla pieszych (w obu kierunkach) nie może być mniejsza niż 10 m
  • przedniej strony znaku drogowego – jeżeli zostałby on zasłonięty – nie może być mniejsza niż 10 m
  • słupka oznaczającego przystanek (w obu kierunkach) nie może być mniejsza niż 15 m
  • krawędzi zjazdu nie może być mniejsza niż 5 m
  • krawędzi jezdni nie może być mniejsza niż 1,5 m i nie może ona ograniczać skrajni chodnika
  • kolejnej reklamy nie może być mniejsza niż 10 m
 1. wysokość umieszczenia reklam bezpośrednio przy chodniku lub ścieżce rowerowej nie może być mniejsza niż 2,2 m (wysokość mierzona od chodnika/ścieżki rowerowej do dolnej krawędzi reklamy),
 2. zabrania się lokalizowania reklam na całej długości pasa wyłączenia lub włączenia oraz na całej długości zatoki autobusowej,
 3. zabrania się lokalizowania reklam na skrzyżowaniach dróg, zjazdach lub dojazdach, na całej długości pasa wyłączenia lub włączenia oraz na całej długości zatoki autobusowej, łukach poziomych i pionowych, mostach, sygnalizacjach świetlnych, barierach ochronnych, tablicach prowadzących lub w ich pobliżu, na konstrukcjach znaków drogowych, na słupach, na których umieszczone są znaki drogowe.
 1. Podmiot uprawniony do składania wniosku: inwestor lub pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz inwestora.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. wniosek >> pobierz
 2. oryginał aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 pasa drogowego obejmujący obszar, w którym planowane jest umieszczenie reklamy, z zaznaczeniem np. kolorem zielonym granic pasa drogowego i zapisem o treści „granice pasa drogowego” umieszczonym obok zaznaczenia lub w stworzonej legendzie wraz z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji reklamy z podaniem jej wymiarów.
Uwaga: Z uwagi iż reklama może być lokalizowana w miejscu umożliwiającym uporządkowany, swobodny i bezpieczny ruch pojazdów i pieszych, wskazane jest uzgodnienie dokładnej lokalizacji reklamy w porozumieniu z pracownikiem zarządu dróg prowadzącym tego typu sprawy.
 1. pisemna zgoda właściciela obiektu lub zarządcy (np. słupa, latarni, budynku, wiaty przystankowej, itp.) na zamocowanie reklamy do obiektu,
 2. pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa, upoważniające do występowania w imieniu i na rzecz inwestora,
 3. opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł od każdego złożonego pełnomocnictwa,
Uwaga: Opłatę skarbową należy uiścić w właściwym urzędzie, tj. w urzędzie Gminy Giżycko, 11-500 Giżycko ul. Mickiewicza 33.
 1. na żądanie organu, inne niezbędne dokumenty, które przyczynią się do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i tym samym trafnego rozpatrzenia sprawy.
 1. Miejsce składania dokumentów:

Wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku, 11-500 Giżycko ul. Węgorzewska 4; w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 1. Rozpoznanie wniosku:

Poszczególne sprawy rozpatrywane są w poniższych terminach, przy czym dany termin zostanie zachowany wyłącznie, gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne:

 1. sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 14 dni,
 2. sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca,
 3. sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Do powyższych terminów, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu rozpatrującego sprawę.

 1. Rozstrzygnięcie sprawy:

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej, która określa w szczególności:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 2. cel zajęcia pasa drogowego,
 3. powierzchnię zajmowanego pasa drogowego,
 4. okres zajęcia pasa drogowego,
 5. wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia,
 6. warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.
Uwaga: Zajęcie pasa drogowego może nastąpić wyłącznie po odebraniu zezwolenia lub doręczeniu go przez organ właściwemu podmiotowi.
 1. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, w terminie 14 dni od doręczenia.

 1. Podstawa prawna:
 • a) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., 460 ze zm.),
 • b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.),
 • c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
 • d) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 r. poz. 1183),
 • e) ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r. poz. 164 ze zm.),
 • f) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 783 ze zm.).