Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1728N w miejscowości Tros.
Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1728N polegać będzie na:
– przebudowie nawierzchni drogi w km 0+000 do 0+633 na nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5,0 m dostosowując jej konstrukcję na obciążenie ruchem kategorii KR2;
– wykonanie opaski jezdni o szerokości ok. 1,25 m w km od 0+000 do 0+350 po stronie lewej,
– przebudowę nawierzchni gruntowej zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej,
– wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego C50/30 o szerokości 0,75 m każde,
– wykonaniu powierzchniowego odprowadzenia wód deszczowych na własny teren zielony za pomocą ścieków,
– ustawienie tablic informacyjnych.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie
ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: listopad 2023 – grudzień 2023

Etap I
Wartość etapu: 551 136,04 zł
Dofinansowanie ze środków własnych Nadleśnictwa Giżycko w wysokości: 200 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 377 840,10 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 826 704,06 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: październik 2023

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych