Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR.

Zakres prac na obejmować będzie: wyrównanie nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, remont zjazdów oraz wykonanie poboczy.
Remont drogi na przedmiotowym odcinku zakłada:
– kategoria ruchu KR2
– szerokość jezdni 5 m
– szerokość poboczy 0,75 m

Długość odcinka: 1,20 km

Termin realizacji: wrzesień 2022 – listopad 2022

Wykonawcą jest:
STRABAG Sp. z o. o.,
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

Całkowita wartość inwestycji: 1 067 293,12 zł
Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 980 000,00 zł

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych