W przypadku uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej, poszkodowany w formie pisemnej zgłasza fakt zaistnienia szkody do Zarządu Dróg  Powiatowych, załączając wniosek o odszkodowanie (roszczenie). Zgodnie jednak z art. 6 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki  prawne”, poszkodowany dla odpowiedniego zabezpieczenia  roszczeń  koniecznie  powinien  zgromadzić  odpowiednie  dowody potwierdzające zaistniałą szkodę i jej rozmiary.

Wniosek powinien zawierać:

  • adres korespondencyjny poszkodowanego
  • opis zdarzenia (data i godzina zdarzenia, kierunek jazdy, przyczyna zdarzenia, uszkodzenia w pojeździe, czy była policja na miejscu zdarzenia i spisała protokół, inni świadkowie, inne okoliczności zdarzenia)
  • dane pojazdu (marka i model, numer rejestracyjny)
  • posiadane fotografie miejsca zdarzenia lub szkic miejsca zdarzenia (dokładny szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia z dowiązaniem się do punktów stałych typu lampy uliczne, numery posesji, słupki drogowe, szkic jest niezbędny do prowadzenia czynności wyjaśniających i ewentualnego wszczęcia procedury odszkodowawczej oraz wypłaty odszkodowania)
  • w przypadku pojazdów mechanicznych do wniosku należy dołączyć kserokopię (lub skan w przypadku e-mail) dowodu rejestracyjnego (obie strony) oraz ubezpieczenia OC, prawa jazdy, dowodu osobistego, notatki policyjnej, straży miejskiej
  • wypełnione i podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzania danych osobowych.

Wniosek wraz z załącznikami złożyć można przekazać:

 

Po otrzymaniu zgłoszenia szkody ZDP w Giżycku przekazuje dokumenty do ubezpieczyciela.
Dalsze czynności związane ze sprawą są prowadzone przez ubezpieczyciela.