Informacja dla organizatorów imprez masowych (przemarszy, festynów, wyścigów kolarskich, biegów ulicznych, rajdów, itp.) na drogach powiatowych na terenie Powiatu Giżyckiego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przed złożeniem do organu wydającego zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, organizator imprezy winien uzgodnić:

  • z zarządcą dróg powiatowych na terenie powiatu giżyckiego (tj.: Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku) obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego, na którym ma się odbyć impreza (wniosek, zobowiązanie),
  • z organem zarządzającym ruchem na drogach powiatowych i gminnych (tj.: Starostą Powiatu Giżyckiego) przebieg trasy drogami powiatowymi i gminnymi na terenie powiatu giżyckiego, na której ma się odbyć ww. impreza (wniosek).

W przypadku, gdy organ zarządzający ruchem uzna, iż przeprowadzenie imprezy spowoduje znaczne utrudnienia w ruchu drogowym lub gdy plan zabezpieczenia imprezy jest niewystarczający pod kątem zmian w organizacji ruchu, wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o przedłożenie do zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na czas trwania imprezy na drogach powiatowych i gminnych na terenie powiatu giżyckiego uzgodnionego z Policją. Ww. projekt przed przedłożeniem go do zatwierdzenia winien zostać zaopiniowany przez zarządców dróg powiatowych i gminnych, na których odbędzie się impreza.

W przypadku, gdy impreza dotyczy parad, biegów ulicznych, wyścigów, rajdów lub do jej przeprowadzenia niezbędne jest czasowe zamknięcie ulic, złożenie projektu czasowej organizacji ruchu jest obligatoryjne.

Jednocześnie zawiadamiam, iż przed wydaniem uzgodnienia obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposobu i terminu przywrócenia go do stanu poprzedniego, na którym ma się odbyć impreza (typu: rajd, jazdy testowe) w wyniku której w nawierzchni jezdni lub poboczy mogą powstać uszkodzenia (w szczególności na drogach gruntowych) na skutek przejazdów samochodów rajdowych, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku, a wnioskodawcą zostanie podpisane porozumienie. Przedmiotem powyższego porozumienia jest ustalenie warunków naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzenia imprezy oraz dokonanie zwrotnego zabezpieczenia finansowego na pokrycie kosztów ewentualnych napraw.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski w sprawie uzgodnienia wykorzystania dróg w sposób szczególny rozpatrywane będą w ciągu dwóch tygodni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu. 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.