Zezwolenia na przejazdy nienormatywne dotyczą ruchu pojazdu lub zespołu pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi albo którego wymiary lub masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych. Ruch wskazanych pojazdów jest dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia. Za wydanie zezwolenia na przejazd poszczególnych pojazdów pobiera się opłaty. Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu jego wystawienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ruch pojazdu nienormatywnego powinien odbywać się zgodnie z warunkami przejazdu określonymi w zezwoleniu z zachowaniem szczególnej ostrożności przez kierującego takim pojazdem.

Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia nakłada się w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną. Kary administracyjne są formułowane na podstawie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym.

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, w terminie 14 dni od doręczenia.

Nie wymaga się zezwoleń dla poniższych pojazdów:

 1. autobusu – w zakresie nacisków osi,
 2. pojazdu, którego szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, przewożącego ładunek wystający poza boczne, tylne i przednie obrysy pojazdu,
  1. ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm,
  2. ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy,
  3. ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego,
  4. każdy ładunek wystający poza obrysy pojazdu powinien być oznakowany zgodnie z zasadami podanymi w art. 61 ust. 8 i ust. 9 ustawy prawo o ruchu drogowym,
 3. pojazdu biorącego udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych,
 4. pojazdu zarządu drogi,
 5. pojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb.

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o zezwolenie na przejazd:

 1. Wypełniony druk wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
  wraz z dowodem uiszczenia opłaty w kasie lub na konto zarządu dróg.
Uwaga: Opłatę należy uiścić na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, tj.: Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku 73 9343 0005 0013 0345 2000 0030 lub w kasie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku. W tytule opłaty należy dopisać: zezwolenie kategorii I, II lub III.
 1. Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku działania przez pełnomocnika.
Uwaga: Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł od złożenia pełnomocnictwa należy uiścić w urzędzie Gminy Giżycko, 11-500 Giżycko ul. Mickiewicza 33.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku, 11-500 Giżycko ul. Węgorzewska 4; w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zarząd dróg wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
w następujących kategoriach:

Kategoria I:

Zezwolenie to jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego
lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Wydawane jest na okres
12 miesięcy, dla następujących pojazdów:

 • o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m

Wysokość opłaty: 100 zł

Dotyczy dróg: publiczne z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Organ wydający zezwolenie: Starosta (z upoważnienia Dyrektor ZDP) właściwy ze względu
na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.

Rozpoznanie wniosku: zezwolenie wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

>>> wniosek do pobrania

Kategoria II:

Zezwolenie to wydawane jest dla następujących pojazdów:

 • o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
 • o długości nieprzekraczającej 15 m dla pojedynczego pojazdu oraz 23 m dla zespołu pojazdów,
 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

Zezwolenia wydawane są na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.

Wysokość opłat:

 • 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 • 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 • 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

Dotyczy dróg: wszystkie drogi publiczne.

Organ wydający zezwolenie: Starosta (z upoważnienia Dyrektor ZDP) właściwy ze względu
na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.

Rozpoznanie wniosku: zezwolenie wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

>>> wniosek do pobrania

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1012 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U., 366 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 23 maja 2012 r., w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U., poz. 629 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r., w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U., poz. 764 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).