Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie polega na budowie przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia
dla pieszych na drodze powiatowej nr 1710N w msc. Wydminy, na odcinku od km 12+686 do km 12+790, na długości 104 m.
Zakres zadania obejmuje:
– montaż oznakowania pionowego – 2 znaki D-6 na tle fluorescencyjnym, znaki aktywne „kroczący ludzik” zasilane z paneli solarnych,
– oznakowanie poziome w formie biało-czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy,
– montaż płytek z wypustkami w kolorze żółtym na dojściach do przejścia dla pieszych,
– ustawienie dwóch latarni doświetlających przejście dla pieszych bez doprowadzenia zasilania z istniejącego obwodu oświetleniowego,
– budowa drogi dla pieszych: korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa, ustawienie nowych krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej,
– wymianę nawierzchni w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w zakresie frezowania profilacyjnego istniejącej nawierzchni, wykonania warstwy podbudowy, wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonania nasypu na poboczach, wykonania zjazdów wraz z podbudową, wykonania poboczy z kruszywa,
– ustawienie tablic informacyjnych

Wykonawca:
Piotr Dadełło Brukland
ul. Perkunowska 25, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: październik 2023 – wrzesień 2024

Całkowita wartość inwestycji: 428 827,20 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 343 061,76 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: październik 2023

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych