ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO ORAZ ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZDY NIENORMATYWNE


 1. PAS DROGOWY.

Definiuje się, jako wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga odpłatnego zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządu dróg, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu, zajęcia większej powierzchni niż określona w zezwoleniu, przepisy zobowiązują do wymierzenia na zajmującego pas drogowy, kary pieniężnej w wysokości 10-krotności opłaty i tym samym orzeczenia w drodze decyzji administracyjnej o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego lub skierowanie stosownego wniosku do właściwego organu nadzoru budowlanego o podjecie decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego.

W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego pobiera się odsetki ustawowe, a nie uiszczenie ich w terminie powoduje wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Uchwała i stawki opłat >>> zobacz

Bloki tematyczne z wnioskami do pobrania:

 1. Roboty w pasie drogowym:
  etap projektowania
  etap wykonawstwa
 2. Umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (tzw. urządzenie obce).
 3. Umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
  etap projektowania
  etap wykonawstwa
  etap zajęcia pasa drogowego przez wybudowany obiekt
 4. Umieszczanie reklam.
 5. Umieszczanie materiałów wyborczych.
 6. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-5:
  a) sezonowe punkty handlowe i usługowe,
  b) ogródki gastronomiczne,
  c) stanowisko postojowe zastrzeżone P-20 „koperta”,
  d) inne niż wymienione wyżej (np. składowanie materiałów, stoiska informacyjne, itp.).
 7. Awarie.
 8. Uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do pasa drogowego.
 9. Zjazdy indywidualne i publiczne.
  etap projektowania,
  etap wykonawstwa z wnioskami do pobrania
 10. Projekt organizacji ruchu na czas robót.
 11. Podziały nieruchomości a dostępność do dróg powiatowych.

Uzyskanie zezwolenia na dalszy okres:

 

 1. PRZEJAZDY NIENORMATYWNE.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1012 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U., 366 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 23 maja 2012 r., w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U., poz. 629 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r., w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U., poz. 764 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).