Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1823N w miejscowości Kruklin.
Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1823N polegać będzie na:
– przebudowie nawierzchni drogi w km 0+000 do 0+567 na nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,5 m dostosowując jej konstrukcję na obciążenie ruchem kategorii KR2;
– wykonaniu ciągu pieszego z kostki betonowej w km od 0+000 do 0+467 po stronie lewej,
– wykonaniu zatoki autobusowej z kostki betonowej w km od 0+433 do 0+468,
– przebudowie nawierzchni gruntowej zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej,
– wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego C50/30 o szerokości 0,75 m każde,
– wykonaniu powierzchniowego odprowadzenia wód deszczowych na własny teren zielony za pomocą ścieków.

Długość odcinka: 0,567 km
Termin realizacji: kwiecień 2023 – wrzesień 2023

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
ul. Węgorzewska 4, Gajewo, 11-500 Giżycko,

Całkowita wartość inwestycji: 1 893 395,21 zł
Dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 136 037,12 zł

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych