Znak P-20 „koperta” – stosuje się w celu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania przez niektórych uczestników ruchu. Wymiary kopert uwzględniają rodzaje pojazdów i ustalony sposób ich umieszczania. Zastrzeżone miejsca postoju wyznacza się w rejonach, w których występuje stały niedobór miejsc postojowych, a zachodzi uzasadniona konieczność zapewnienia dogodnego miejsca postoju dla określonego użytkownika. Potrzeba wyznaczenia „koperty” wynikać powinna z rodzaju pojazdu, przewożonego ładunku i częstotliwości wykorzystania miejsca.

 1. Informacje ogólne.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga odpłatnego zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez zarząd dróg. Uzyskanie zezwolenia, poza innymi przypadkami, dotyczy stanowiska postojowego zastrzeżonego P-20 tzw. „koperta” umieszczonego w pasie drogowym. Wszystkie koszty związane z wykonaniem oraz utrzymaniem stanowiska ponosi strona zainteresowana.

Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego (najczęściej jezdni), liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. W celu utrzymania porządku oraz bezpieczeństwa, stanowisko postojowe zastrzeżone, może być lokalizowane w miejscach umożliwiających uporządkowany, swobodny i nie zagrożony ruch pojazdów i pieszych.

 1. Wymiary kopert uwzględniające rodzaje pojazdów i ustalony sposób ich umieszczania:
Na jezdni – równolegle do krawężnika
Rodzaj pojazdu Długość boku [m]
a b
samochód osobowy 5,0 2,3
samochód ciężarowy 10,0-12,0 3,0
Na jezdni lub chodniku – prostopadle lub skośnie
Kąt nachylenia od krawędzi jezdni Długość boku [m]
a b
900 4,5 2,3
600 5,0 2,6
450 5,0 3,2
 1. Podmiot uprawniony do składania wniosku: inwestor lub pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz inwestora.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. wniosek >> pobierz
 2. oryginał aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 pasa drogowego obejmujący obszar, w którym planowane jest umieszczenie stanowiska postojowego, z zaznaczeniem np. kolorem zielonym granic pasa drogowego i zapisem o treści „granice pasa drogowego” umieszczonym obok zaznaczenia lub w stworzonej legendzie wraz z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji stanowiska z podaniem jego wymiarów.
Uwaga: Z uwagi, iż stanowisko postojowe może być lokalizowane w miejscu umożliwiającym uporządkowany, swobodny i bezpieczny ruch pojazdów i pieszych, wskazane jest uzgodnienie dokładnej lokalizacji stanowiska w porozumieniu z pracownikiem zarządu dróg prowadzącym tego typu sprawy.
 1. pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa, upoważniające do występowania w imieniu i na rzecz inwestora,
 2. opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł od każdego złożonego pełnomocnictwa,
Uwaga: Opłatę skarbową należy uiścić w właściwym urzędzie, tj. w urzędzie Gminy Giżycko, 11-500 Giżycko ul. Mickiewicza 33.
 1. na żądanie organu, inne niezbędne dokumenty, które przyczynią się do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i tym samym trafnego rozpatrzenia sprawy.
 1. Miejsce składania dokumentów:

Wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku, 11-500 Giżycko ul. Węgorzewska 4; w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 1. Rozpoznanie wniosku:

Poszczególne sprawy rozpatrywane są w poniższych terminach, przy czym dany termin zostanie zachowany wyłącznie, gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne:

 1. sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 14 dni,
 2. sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca,
 3. sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Do powyższych terminów, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa
do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu rozpatrującego sprawę.

 1. Rozstrzygnięcie sprawy:

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej, która określa w szczególności:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 2. cel zajęcia pasa drogowego,
 3. powierzchnię zajmowanego pasa drogowego,
 4. okres zajęcia pasa drogowego,
 5. wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia,
 6. warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.
Uwaga: Zajęcie pasa drogowego może nastąpić wyłącznie po odebraniu zezwolenia
lub doręczeniu go przez organ właściwemu podmiotowi.

 1. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, w terminie 14 dni od doręczenia.

 1. Podstawa prawna:
 • a) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( U. 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),
 • b) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., 460 ze zm.),
 • c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.),
 • d) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
 • e) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 r. poz. 1183),
 • f) ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r. poz. 164 ze zm.),
 • g) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 783 ze zm.).