Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przedmiotem zadania jest remont dogi powiatowej nr 1710N na odcinku Szczepanki – Wydminy na odcinku od km 9+640 do km 11+540. Zakres remontu drogi powiatowej nr 1710N obejmuje: wyrównanie nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, remont zjazdów oraz wykonanie poboczy.
Remont drogi na przedmiotowym odcinku zakłada:
– kategoria ruchu KR2
– szerokość jezdni 5,2 m
– szerokość poboczy 0,75 m

Długość odcinka: 1,900 km
Termin realizacji: kwiecień 2022 – listopad 2022

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
ul. Węgorzewska 4, Gajewo, 11-500 Giżycko,

Całkowita wartość inwestycji: 1 303 716,61 zł
Dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 912 601,62 zł

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych