Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zakres zadania obejmował ścięcie poboczy, usunięcie zakrzaczeń, wykonanie nasypu na poboczu z gruntu niewysadzinowego. wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego C50/30, wykonanie podbudowy zjazdów, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 oraz remont istniejących zjazdów. Remont drogi na przedmiotowym odcinku zakładał kategorię ruchu – KR2, szerokość jezdni 5 m, szerokość poboczy – 0,75 m.

Długość odcinka: 3,460 km

Termin realizacji: czerwiec 2021 – listopad 2021

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. w Suwałkach,
ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki

Całkowita wartość inwestycji: 1 669 582,07 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 085 228,34 zł