Wykonawca:
Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym S. A. w Suwałkach
ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki

Zakres zadania zawiera: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy oraz remont istniejących zjazdów.

Termin realizacji zadania: czerwiec 2021 r. – listopad 2021 r.

Wartość inwestycji: 1 669 582,07 zł