Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie polega na przebudowie drogi dla pieszych w ciągu ul. Białostockiej w Giżycku, droga powiatowa nr 4404N od km 0+381 do km 0+563 strona prawa.
Zakres zadania obejmuje:
– rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową i obramowaniem,
– rozbiórkę obrzeży trawnikowych,
– wykonanie nasypów z gruntów niewysadzinowych,
– wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego,
– ustawienie obrzeży betonowych oporem na podsypce cementowo-piaskowej,
– ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
– umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą,
– ustawienie tablic informacyjnych

Wykonawca:
JAKUB BUDOWNICTWO Jakub Wołczek
ul. Wiejska 27, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: październik 2023 – wrzesień 2024

Całkowita wartość inwestycji: 107 269,00 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 85 815,20 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: październik 2023

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych