Materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą. Materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej.

 1. Informacje ogólne.

Z uwagi, iż przepisy Kodeksu wyborczego stanowią lex specialis w stosunku do uregulowań zawartych w Ustawie o drogach publicznych, istnieje możliwość zawarcia umowy, której przedmiotem jest udostępnienie pasów drogowych na cele umieszczenia plakatów i haseł wyborczych.

Stawka i sposób naliczania opłaty z tytułu umieszczenie plakatów i haseł wyborczych w pasie drogowym:

 • powierzchnia plakatu/hasła wyborczego w m2 x stawka 5 zł x ilość dni, powiększona o 23% podatku VAT.
Uwaga: W przypadku, gdy informacja wyborcza znajduje się po obu stronach plakatu, potykacza, baneru wyborczego lub innego urządzenia, liczone są obie powierzchnie podlegające opłacie.

 

Zabrania się umieszczania plakatów i haseł wyborczych w pasie drogowym:

 • na skrzyżowaniach dróg, zjazdach lub dojazdach, na całej długości pasa wyłączenia
  lub włączenia oraz na całej długości zatoki autobusowej, łukach poziomych i pionowych, mostach, sygnalizacjach świetlnych, barierach ochronnych, tablicach prowadzących lub w ich pobliżu, na konstrukcjach znaków drogowych, na słupach, na których umieszczone są znaki drogowe.
Uwaga: Plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym, będą usuwane przez policję lub straż gminną na koszt Komitetu Wyborczego.

 

Przy ustaleniu i analizie warunków lokalizacji plakatu i hasła wyborczego zastosowanie mają niżej wymienione wytyczne:

W celu utrzymania porządku oraz bezpieczeństwa, plakaty i hasła wyborcze, mogą być lokalizowane w miejscach umożliwiających uporządkowany, swobodny i nie zagrożony ruch pojazdów i pieszych, a w szczególności:

 1. odległość plakatu i hasła wyborczego od:
  • skrzyżowania nie może być mniejsza niż 25 m
  • przejścia dla pieszych (w obu kierunkach) nie może być mniejsza niż 10 m
  • przedniej strony znaku drogowego – jeżeli zostałby on zasłonięty – nie może być mniejsza niż 10 m
  • słupka oznaczającego przystanek (w obu kierunkach) nie może być mniejsza niż 15 m
  • krawędzi zjazdu nie może być mniejsza niż 5 m
  • krawędzi jezdni nie może być mniejsza niż 1,5 m i nie może ona ograniczać skrajni chodnika
  • kolejnego plakatu i hasła wyborczego nie może być mniejsza niż 10 m
 2. wysokość umieszczenia plakatu i hasła wyborczego bezpośrednio przy chodniku lub ścieżce rowerowej nie może być mniejsza niż 2,2 m (wysokość mierzona od chodnika/ścieżki rowerowej do dolnej krawędzi plakatu i hasła wyborczego).
 1. Podmiot uprawniony do zawarcia umowy:

Pełnomocnik finansowy Komitetu Wyborczego.

Uwaga: W przypadku zamiaru zamocowania plakatu i hasła wyborczego do obiektu (np. słupa, latarni, budynku, wiaty przystankowej, itp.) wymagana jest – przed zawarciem umowy – pisemna zgoda właściciela obiektu lub zarządcy.

Uwaga: Z uwagi iż plakat i hasło wyborcze może być lokalizowane w miejscu umożliwiającym uporządkowany, swobodny i bezpieczny ruch pojazdów i pieszych, wskazane jest uzgodnienie dokładnej lokalizacji plakatu i hasła wyborczego w porozumieniu
z pracownikiem Zarządu dróg prowadzącym tego typu sprawy.

 1. Miejsce zawarcia umowy:

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, 11-500 Giżycko ul. Węgorzewska 4; w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Uwaga: Umieszczenie plakatu i hasła wyborczego w pasie drogowym może nastąpić wyłącznie po podpisaniu umowy.
 1. Kwestie sporne:

Wszelkie spory wynikłe z treści lub wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zarządu dróg.

 1. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.).