1. Informacje ogólne.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga odpłatnego zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez zarząd dróg. Uzyskanie zezwolenia dotyczy, poza innymi przypadkami, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (tzw. urządzenie obce).

 1. Podmiot uprawniony do składania wniosku:
  1. inwestor,
  2. wykonawca umocowany pełnomocnictwem inwestora.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. wniosek z rozbiciem urządzenia (w m2) na poszczególne elementy pasa drogowego >> pobierz
 2. aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem kolorem zielonym granic pasa drogowego i zapisem o treści „granice pasa drogowego” umieszczonym obok zaznaczenia lub w stworzonej legendzie wraz z zaznaczeniem kolorem czerwonym lokalizacji umieszczanego urządzenia objętego wnioskiem z podaniem jego wymiarów w m2.
Uwaga: Mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 do pobrania w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, ul. Wyzwolenia 2 (mapa z czerwoną pieczęcią geodezyjną) lub z własnej dokumentacji projektowej.

Mapa powinna odzwierciedlać aktualny w chwili prowadzenia przez organ postępowania stan faktyczny i prawny nieruchomości zlokalizowanej w analizowanym obszarze. Kopia mapy powinna być opatrzona pieczęciami i podpisami organu prowadzącego zasób informacyjny, w którym znajduje się oryginał tego dokumentu. W przypadku map utworzonych elektronicznie z wykorzystaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy podać na dokumencie identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – oznaczenie KERG,

 1. pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa,
  upoważniające do występowania w imieniu i na rzecz inwestora,
 2. opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł od każdego złożonego pełnomocnictwa,
Uwaga: Opłatę skarbową należy uiścić w właściwym urzędzie, tj. w urzędzie Gminy Giżycko, 11-500 Giżycko ul. Mickiewicza 33.
 1. na żądanie organu, inne niezbędne dokumenty, które przyczynią się
  do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i tym samym trafnego rozpatrzenia sprawy.
 1. Miejsce składania dokumentów:

Wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku, 11-500 Giżycko ul. Węgorzewska 4; w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 1. Rozpoznanie wniosku:

Poszczególne sprawy rozpatrywane są w poniższych terminach, przy czym dany termin zostanie zachowany wyłącznie, gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne:

 1. sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 14 dni,
 2. sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca,
 3. sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Do powyższych terminów, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu rozpatrującego sprawę.

Uwaga: W przypadku, gdy podczas prowadzenia robót wymagany jest projekt organizacji ruchu, termin zajęcia pasa drogowego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie co najmniej 7 dni od zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji, o zmianie stałej organizacji ruchu w miejscu przyszłych robót.

Ponadto informuje się, iż termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest wyłącznie terminem proponowanym i w żaden sposób nie zobowiązuje Zarządu Dróg Powiatowych do wydania zezwolenia na okres wskazany we wniosku. Za początek okresu umieszczenia urządzenia uważa się ostatni dzień prowadzenia robót w pasie drogowym.

 1. Rozstrzygnięcie sprawy:

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej, która określa w szczególności:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 2. cel zajęcia pasa drogowego,
 3. powierzchnię (w m2) zajmowanego pasa drogowego przez wbudowane urządzenie,
 4. okres zajęcia pasa drogowego,
 5. wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.
Uwaga: Zajęcie pasa drogowego może nastąpić wyłącznie po odebraniu zezwolenia lub doręczeniu go przez organ właściwemu podmiotowi.
 1. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, w terminie 14 dni od doręczenia.


 1. Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., 460 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 r. poz. 1183),
 • ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r. poz. 164 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 783 ze zm.).