Zjazd – połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zjazd powinien mieć nawierzchnię twardą lub co najmniej twardą w granicach pasa drogowego oraz jezdnię o szerokości nie większą niż szerokość jezdni na drodze. Zjazd nie jest skrzyżowaniem.

Zjazd publiczny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza lub działalność o charakterze publicznym.

Zjazd indywidualny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.

W rozumieniu ustawy o drogach publicznych za zjazd istniejący, tzn. wybudowany legalnie może być uznany nie każdy dojazd urządzony przez właściciela czy użytkownika nieruchomości przyległych do drogi publicznej, ale tylko ten, który został wykonany przez zarządcę drogi lub za jego zgodą. Tym samym nie mogą zostać przebudowane przez zarządcę drogi w ramach prac prowadzonych na drodze zjazdy, które stanowiły samowolny obiekt. Taki nielegalny dojazd stanowi wyłącznie miejsce, w którym odbywa się nieformalny przejazd w pasie drogowym do nieruchomości przyległych do drogi. Takich nieurządzonych, nieformalnych przejazdów nie można traktować jako zjazdy.

Zjazd z drogi powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony, oraz do wymagań ruchu pieszych.

Budowa lub przebudowa oraz utrzymanie zjazdu, łącznie ze znajdującym się pod nim przepustem, we właściwym stanie technicznym oraz koszta z tym związane ponosi właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległych do drogi.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydawane jest na czas nieokreślony, po uprzednim wybudowaniu zjazdu w okresie 3 lat od momentu wydania zezwolenia. Nie wybudowanie zjazdu w wskazanym terminie jest podstawą do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na lokalizację zjazdu.

Definicje klasyfikujące rodzaj robót w odniesieniu do zjazdów:

Budowa – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Wymóg: Podmiot uprawniony występuje do zarządu dróg z wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej wraz z warunkami technicznymi wykonania zjazdu, następnie decyzji na zajęcie pasa drogowego celem jego budowy – etap projektowania i wykonawstwa zjazdu.

Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Wymóg: Podmiot uprawniony występuje do zarządu dróg z wnioskiem o uzyskanie decyzji z warunkami technicznymi wykonania zjazdu, następnie decyzji na zajęcie pasa drogowego celem jego przebudowy – etap projektowania i wykonawstwa zjazdu.

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Wymóg: Podmiot uprawniony występuje do zarządu dróg z wnioskiem o uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót polegających na remoncie istniejącego zjazdu – etap wykonawstwa.

>> etap projektowania zjazdu

>> etap wykonawstwa (budowa, przebudowa lub remont zjazdu)

E-usługi – wnioski elektroniczne:

 1. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi
 2. Roboty – wniosek na lokalizację z warunkami
 3. Reklama – wniosek na lokalizację z warunkami
 4. Obiekt budowlany – wniosek na lokalizację z warunkami
 5. Uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci
 6. Awaria – wniosek
 7. Awaria – zgłoszenie
 8. Obiekt budowlany – wniosek na umieszczenie
 9. Ogródek gastronomiczny – wniosek na umieszczenie
 10. P-20 Koperta – wniosek na umieszczenie
 11. Punkt handlowy – wniosek na umieszczenie
 12. Reklama – wniosek na umieszczenie
 13. Zjazd – wniosek na budowę zjazdu
 14. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 15. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 16. Projekt czasowej organizacji ruchu – wniosek o zaopiniowanie
 17. Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu – zgłoszenie