Ogłoszenie o przetargu pisemnym

na sprzedaż drewna

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna, pochodzącego z wycinki drzew z pasów drogowych dróg powiatowych.

 

Organizator przetargu – Sprzedający:

Zarząd Dróg Powiatowych, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4

– godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00, telefon/fax (87) 429 34 26, e-mail:  sekretariat@zdpgizycko.pl, strona internetowa: zdpgizycko.pl

 

 1. Przedmiot przetargu:

a) Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów drogowych dróg powiatowych. Drewno do sprzedaży jest podzielone na 2 stosy, w dwóch lokalizacjach:

 

Stos I drewna podlega sprzedaży wyłącznie w całości:

– rodzaj drewna: gatunek topola,

– szacunkowa ilość drewna: 9,22 m3,

– drewno złożone jest na terenie Obwodu Drogowego w Giżycku, ul. Suwalska 19.

 

Stos II drewna  podlega sprzedaży wyłącznie w całości:

–  gatunek drewna: mieszane,

– szacunkowa ilość drewna: 53,9 m3, w tym: lipa = 22,22 m3, jesion= 22,05 m3, klon = 7,39 m3, brzoza = 2,03 m3, inne typu jarząb i żywotnik = 0,21 m3,

– drewno złożone jest na terenie Obwodu Drogowego w Giżycku, ul. Suwalska 19 oraz przy drodze powiatowej nr 1734N, za miejscowością Kruklanki.

b) Drewno składowane przy drodze powiatowej nr 1734N za miejscowością Kruklanki
można oglądać samodzielnie, natomiast drewno składowane na Obwodzie Drogowym można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu
ze Sprzedającym.

c) Dokumentacja fotograficzna stosów drewna: Stos I > zobaczStos II > zobacz

 

 1. Cena wywoławcza:

a) Cena wywoławcza wynosi:

– za stos I:  100,25 zł/m3  x   9,22 m3 =    924,31 zł (brutto),

– za stos II:  65,07 zł/m3 x  53,90 m3 = 3 507,27 zł (brutto).

b) Oferent nie może zaoferować cen niższych niż ceny wywoławcze wskazane w pkt 2 a).

c) W przypadku otrzymania ofert o takich samych cenach, Sprzedający kontynuuje przetarg w formie aukcji między oferentami, w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego.

d) W cenie oferty winna być uwzględniona wartość drewna, wskazanego w pkt 1 a), oddzielnie na stos I i oddzielnie na stos II.

 

 1. Odbiór drewna:

a) Odbiór, załadunek, transport drewna oraz uporządkowanie miejsca, na którym składowane było drewno leży w gestii kupującego.

b) Drewno należy odebrać od Sprzedającego w terminie do 14 dni od zawarcia umowy. Termin odbioru może być wydłużony za porozumieniem obu stron – Sprzedającego oraz Kupującego, i określony w aneksie do umowy sprzedaży drewna.

 

 1. Wadium:

a) Sprzedający wymaga wpłaty wadium w wysokości:

– oddzielnie za stos I w wysokości 92,00 zł

– oddzielnie za stos II w wysokości 350,00 zł

b) Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku nr 94 9343 0005 0013 0345 2000 0040 (Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku), tytułem: „Wadium – sprzedaż drewna”. Wadium musi zostać wpłacone na rachunek Sprzedającego do dnia 11.05.2018 r. do godz. 9:00.

c) Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy dołączyć do oferty.

d) Sprzedający zwraca wadium wszystkim oferentom, których oferty nie zostały wybrane niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty.

e) Wadium Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet zapłaty za kupowane drewno.

f) Sprzedający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie podpisze umowy.

 

 1. Przygotowanie, złożenie i otwarcie ofert:

a) Warunkiem udziału w sprzedaży drewna będzie złożenie pisemnej oferty do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, ul. Węgorzewska 4, pokój nr 2 (sekretariat).

Formularz oferty należy pobrać ze strony internetowej zdpgizycko.pl (w zakładce zamówienia publiczne) lub osobiście u Przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej – Pan Paweł Galicki, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

b) Oferty wraz z dowodem wpłacenia wadium należy składać oddzielnie na każdy stos drewna. Oferty można składać: na stos I lub stos II, albo na stos I i stos II.

c) Oferty należy sporządzić na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 (stos I) i załącznikiem nr 2 (stos II) do ogłoszenia, dołączyć do oferty dowód zapłaty wadium (oddzielnie na stos I i stos II) oraz umieścić w nieprzezroczystej kopercie i zamknąć tak, aby uniemożliwić odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tej koperty. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Oferenta oraz zaadresowana:

„Zarząd Dróg Powiatowych, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4”

– oraz opisana:

„Oferta na sprzedaż drewna. Nie otwierać do dnia 11.05.2018 r., do godz. 9:05”

d) Ofertę wraz z dowodem zapłaty wadium należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4, pokój nr 2 (sekretariat) do dnia 11.05.2018 r., do godz. 9:00.

e) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.05.2018 r. o godzinie 9:05, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4, pokój nr 1.

f) Otwarcie ofert jest jawne.

g) Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane i nieotworzone pozostaną w dokumentacji przetargowej Sprzedającego.

h) Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

 1. Kryterium wyboru oferty:

a) Oferty będą oceniane, oddzielnie za każdy stos drewna.

b) Kryterium wyboru oferty: najwyższa zaoferowana cena za dany stos drewna przeznaczony do sprzedaży.

c) W przypadku złożenia ofert o takich samych najwyższych cenach, Komisja Likwidacyjna przeprowadzi przetarg w formie aukcji ustnej z tymi oferentami. Oferenci nie będą mogli zaproponować niższej ceny niż cena zapisana w ich ofercie.

 

 1. Rozstrzygnięcie przetargu:

a) Komisja wybierze najkorzystniejszą ofertę, która będzie zawierała najwyższą cenę za dany stos drewna przeznaczony do sprzedaży.

b) Sprzedający unieważni przetarg jeżeli nie złożono żadnej oferty na kupno danego stosu drewna lub gdy złożone oferty będą zawierały cenę niższą niż cena wywoławcza, wskazana w pkt 2 a) niniejszego ogłoszenia.

c) Sprzedający powiadomi niezwłocznie uczestników przetargu pisemnego o jego wyniku lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz umieści tą informację na stronie internetowej  pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

d) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, sprzedający pisemnie zawiadomi kupującego o terminie i miejscu podpisania umowy na zakup drewna.

e) Przed podpisaniem umowy kupujący obowiązany jest wpłacić kwotę za kupowany stos drewna, w wysokości wskazanej w jego ofercie, na numer konta Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, tj.: 73 9343 0005 0013 0345 2000 0030 (Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku).

f) W przypadku gdy Kupujący nie wpłaci na konto Zarządu Dróg Powiatowych kwoty w wysokości wskazanej w jego ofercie i nie podpisze umowy na zakup danego stosu drewna lub wpłaci kwotę w wysokości wskazanej w jego ofercie i nie podpisze umowy na zakup danego stosu drewna, to Sprzedający może wybrać kolejną z listy najkorzystniejszą złożoną ofertę, bez przeprowadzania kolejnego postępowania. 

 

 1. Postanowienia końcowe:

a) Sprzedający zastrzega sobie zmianę zapisów o przetargu, dotyczących m.in.: terminu, zakresu, warunków.

b) Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

c) Umowa zostanie zawarta z kupującym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 (stos I)
i załącznika nr 4 (stos II) do ogłoszenia.

d) Szczegółowych informacji w zakresie niniejszego postępowania udziela Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej – Pan Paweł Galicki, tel. (87) 429 34 26 lub drogą e-mail sekretariat@zdpgizycko.pl

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

Grzegorz Moszczyński

Załączniki:

 1. Wzór oferty na stos I drewna.
 2. Wzór oferty na stos II drewna.
 3. Wzór umowy na stos I drewna.
 4. Wzór umowy na stos II drewna.
 5. Unieważnienie przetargu