SF.2601.31.2018.PŁ

Giżycko 26.04.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4 zaprasza
do składania ofert na „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarki bijakowej”.

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV – 16310000-1 – Kosiarki.
 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia przedstawia opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 2). Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania oraz koszty towarzyszące, które są niezbędne
  dla kompletnego i prawidłowego wykonania zamówienia.
 3. Miejsce dostawy: baza Obwodu Drogowego zlokalizowana przy ul. Suwalska 19,
  11-500 Giżycko.
 4. Wymaganym załącznikiem jest oferta Wykonawcy (załącznik nr 3).
 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24-miesięcznej gwarancji oraz pełny serwis gwarancyjny.
 6. Ofertę należy wysłać na adres mailowy sekretariat@zdpgizycko.pl do dnia 04.05.2018 r.

 

Szczegółowych informacji dotyczących wymagań Zamawiającego udziela Starszy referent  ds. zaopatrzenia – Piotr Łukaszewicz, tel. 87 – 429 34 26, pokój nr 8.

PŁ/PŁ

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Grzegorz Moszczyński

 1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 3. Załącznik nr 3 – Oferta cenowa