1. Informacje ogólne.

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem tutejszego zarządu dróg.

 1. Podmiot uprawniony do składania wniosku:
  1. inwestor,
  2. projektant umocowany pełnomocnictwem inwestora.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. wniosek >> pobierz
 2. mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 – oryginalna lub poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez projektanta lub inwestora – obejmująca obszar pasa drogowego, w którym planowana jest inwestycja, z zaznaczeniem:
  • np. kolorem zielonym granic pasa drogowego i zapisem o treści „granice pasa drogowego” umieszczonym obok zaznaczenia lub w stworzonej legendzie,
  • dowolnym kolorem proponowaną lokalizację obiektu budowlanego z podaniem jego wymiarów oraz odległością od krawędzi jezdni,
Uwaga: Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 do pobrania w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, ul. Wyzwolenia 2 (mapa z czerwoną pieczęcią geodezyjną).

Mapa powinna odzwierciedlać aktualny w chwili prowadzenia przez organ postępowania stan faktyczny i prawny nieruchomości zlokalizowanej w analizowanym obszarze. Kopia mapy powinna być opatrzona pieczęciami i podpisami organu prowadzącego zasób informacyjny, w którym znajduje się oryginał tego dokumentu. W przypadku map utworzonych elektronicznie z wykorzystaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy podać na dokumencie identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – oznaczenie KERG,

 1. pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa, upoważniające do występowania w imieniu i na rzecz inwestora,
 2. opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł od każdego złożonego pełnomocnictwa,
Uwaga: Opłatę skarbową należy uiścić w właściwym urzędzie, tj. w urzędzie Gminy Giżycko, 11-500 Giżycko ul. Mickiewicza 33.
 1. na żądanie organu, inne niezbędne dokumenty, które przyczynią się do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i tym samym właściwego rozpatrzenia sprawy.
 1. Miejsce składania dokumentów:

Wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku, 11-500 Giżycko ul. Węgorzewska 4; w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 1. Rozpoznanie wniosku:

Poszczególne sprawy rozpatrywane są nie później niż w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym wskazany termin zostanie zachowany wyłącznie, gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne.
Do powyższego terminu, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu rozpatrującego sprawę.

 1. Rozstrzygnięcie sprawy:

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej, która określa w szczególności:

 1. rodzaj inwestycji,
 2. sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym,
 3. pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
  • uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
  • uzgodnienia z zarządem dróg, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu (w przypadku obowiązku dokonania stosownego zgłoszenia do właściwego organu architektoniczno – budowlanego lub przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robót, zaleca się uzgodnienie projektu technicznego/wykonawczego),
  • uzyskania zezwolenia zarządu dróg na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu.
Uwaga: Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej dla planowanej inwestycji, właściwy podmiot zobowiązany jest do sporządzenia jej na planie sytuacyjnym na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 1. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, w terminie 14 dni od doręczenia.


 1. Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., 460 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 r. poz. 1183),
 • ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r. poz. 164 ze zm.),
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 783 ze zm.).