Sekcja Utrzymania Dróg i Mostów zajmuje się ewidencją i kontrolą stanu dróg i mostów, gospodarką gruntami, planowaniem i koordynacją utrzymania dróg i mostów, inżynierią i bezpieczeństwem ruchu, organizowaniem i kierowaniem zimowego utrzymania dróg, ochroną i utrzymaniem zieleni przydrożnej, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg oraz nadzorem nad robotami utrzymaniowymi.

Kierownik sekcji: Piotr Sielewicz
e-mail: utrzymanie@zdpgizycko.pl