Giżycko, dnia 06.06.2018 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI
drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów drogowych dróg powiatowych

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, 11-500 Giżycko ul. Węgorzewska 4, podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 25 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych, odbędzie się sprzedaż z wolnej ręki drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów drogowych dróg powiatowych.
Drewno można nabyć w dowolnej ilości spośród ilości podlegającej sprzedaży. Szacunkowa, łączna ilość drewna podlegającego sprzedaży: 63,12 m3.

Sprzedawane drewno to dłużyce o długościach od około 3 m do około 5 m. Drewno przeznaczone do sprzedaży podzielone jest na dwa stosy, które znajdują się w dwóch lokalizacjach, tj.:
Stos I drewna:
– rodzaj drewna: gatunek topola,
– szacunkowa ilość drewna: 9,22 m3,
– drewno złożone jest na terenie Obwodu Drogowego w Giżycku, ul. Suwalska 19,

– pierwotna cena sprzedaży: 100,25 zł/m3 (brutto).
– obecna cena sprzedaży: 75,19 zł/m3 (brutto).

Cena za stos I drewna: 693,25 zł (brutto)
(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia pięć groszy)

Stos II drewna:
– gatunek drewna: mieszane,
– szacunkowa ilość drewna: 53,9 m3, w tym: lipa = 22,22 m3, jesion= 22,05 m3,
klon = 7,39 m3, brzoza = 2,03 m3, inne typu jarząb i żywotnik = 0,21 m3,
– drewno złożone jest na terenie Obwodu Drogowego w Giżycku, ul. Suwalska 19 oraz przy drodze powiatowej nr 1734N, koło m. Kruklanki,

– pierwotna cena sprzedaży: 65,07 zł/m3 (brutto).
– obecna cena sprzedaży: 48,80 zł/m3 (brutto).

Cena za stos II drewna: 2 630,32 zł (brutto)
(słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych trzydzieści dwa grosze)

Drewno składowane przy drodze powiatowej nr 1734N koło m. Kruklanki można oglądać samodzielnie, natomiast drewno składowane na Obwodzie Drogowym można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.
Sprzedaż dokonywana będzie na podstawie składanych do Zarządu Dróg Powiatowych wniosków osób zainteresowanych nabyciem drewna. Wnioski rozpatrywane będą według daty wpływu do Zarządu Dróg Powiatowych, do czasu wyczerpania drewna przewidzianego do sprzedaży w wskazanym na wstępie terminie.
Kupujący zobowiązany jest uiścić cenę sprzedaży natychmiast po wyrażeniu woli zakupu drewna podlegającego sprzedaży.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyn oraz nie odpowiada za ewentualne wady ukryte nabytego drewna.

Dokumentacja fotograficzna stosów drewna: Stos I > zobaczStos II > zobacz

Odbiór drewna:
Odbiór, załadunek, transport drewna oraz uporządkowanie miejsca, na którym składowane było drewno leży w gestii kupującego.
Drewno należy odebrać od Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zakupu. Termin odbioru może być wydłużony za porozumieniem obu stron, czyli Sprzedającego oraz Kupującego.

Dodatkowe informacje:
Szczegółowych informacji w zakresie sprzedaży udziela Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej – Pan Paweł Galicki, tel. (87) 429 34 26 lub drogą e-mail sekretariat@zdpgizycko.pl

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

Grzegorz Moszczyński

W związku z czynnością złożenia podania o zakup drewna, informuje się, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – siedziba: Gajewo, ul. Węgorzewskiej 4, 11-500 Giżycko, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Andrzej Milczarski, e-mail: andrzej.milczarski@elitpartner.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania niezbędnych czynności związanych ze sprzedażą drewna i nie będą udostępniane innym podmiotom.
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych. Przy czym złożenie u Sprzedającego podania o zakup drewna
oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
5) Podanie danych jest niezbędne do sprzedaży drewna.
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.