Tytuł projektu: „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług”.

Cel projektu: Optymalizacja zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na drogach powiatowych podlegających Zarządowi Dróg Powiatowych w Giżycku oraz udostępnienie katalogu e-usług publicznych.

Nazwa beneficjenta: Powiat Giżycki

Planowane efekty projektu: Wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na drogach powiatowych podlegających Zarządowi Dróg Powiatowych w Giżycku wraz z wykonaniem inwentaryzacji pasa drogowego w ramach projektu „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług”. Głównym założeniem  usprawnienie procesów zarządzania infrastrukturą dróg powiatowych w powiecie giżyckim, poprzez zapewnienie dostępu do danych o majątku drogowym oraz ich wykorzystywanie w realizacji zadań publicznych i statutowych zarządcy drogowego z wykorzystaniem e-usług.

Wartość projektu: 573 264,01 zł

Wkład funduszy Europejskich: 487 274, 40 zł

Wykonane w ramach projektu mapy tematyczne

E-usługi – wnioski elektroniczne
Uwaga: Przed skorzystaniem z poniższych wniosków, należy zalogować się w oddzielnej karcie przeglądarki do ePUAPu
 1. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi
 2. Roboty – wniosek na lokalizację z warunkami
 3. Reklama – wniosek na lokalizację z warunkami
 4. Obiekt budowlany – wniosek na lokalizację z warunkami
 5. Uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci
 6. Awaria – wniosek
 7. Awaria – zgłoszenie
 8. Obiekt budowlany – wniosek na umieszczenie
 9. Ogródek gastronomiczny – wniosek na umieszczenie
 10. P-20 Koperta – wniosek na umieszczenie
 11. Punkt handlowy – wniosek na umieszczenie
 12. Reklama – wniosek na umieszczenie
 13. Zjazd – wniosek na budowę zjazdu
 14. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 15. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 16. Projekt czasowej organizacji ruchu – wniosek o zaopiniowanie
 17. Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu – zgłoszenie
 18. Zgłoszenie roszczenia z odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi – szkoda osobowa / szkoda majątkowa
 19. Zgłoszenie uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej – zgłoszenie roszczenia z polisy OC zarządcy drogi
 20. Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 21. Udostępnianie informacji publicznej