Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi powiatowej ul. Staszica w Giżycku na długości 252 m. Zakres prac obejmuje: remont nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,5 m dostosowując jej konstrukcję na obciążenie ruchem kategorii KR2 (wykonanie frezowania profilacyjnego istniejącej nawierzchni, warstwy wyrównującej z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego), remont istniejących chodników oraz zjazdów na posesję (wymiana nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej, wykonanie płytek wypustkowych w kolorze żółtym na dojściach do przejść dla pieszych), regulację wysokościową infrastruktury technicznej – wpusty deszczowe kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w tym zastosowaniu biało-czerwonych pasów na przejściach dla pieszych.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie
ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: październik 2023 – grudzień 2023

Całkowita wartość inwestycji: 673 548,00 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 433 015,80 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: wrzesień 2023

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych