1. Podmiot uprawniony do składania wniosku:
  1. właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległych do drogi,
  2. projektant umocowany pełnomocnictwem właściciela lub użytkownika nieruchomości.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek na:
  • lokalizację nowoprojektowanego zjazdu >> pobierz
  • przebudowę istniejącego zjazdu >> pobierz
  • budowę zjazdu w istniejącej lokalizacji >> pobierz
 2. dowód uiszczenia opłaty (oryginał) w wysokości 82,00 zł za zezwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu o określonych parametrach technicznych; wydanie zezwolenia jest bezpłatne, jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym,
 3. aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 – oryginalna lub poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez projektanta lub inwestora – obejmująca obszar pasa drogowego, w którym planowana jest budowa lub przebudowa zjazdu, z zaznaczeniem:
  • np. kolorem zielonym granic pasa drogowego i zapisem o treści „granice pasa drogowego” umieszczonym obok zaznaczenia lub w stworzonej legendzie,
  • dowolnym kolorem proponowaną lokalizację projektowanego zjazdu lub lokalizację istniejącego zjazdu podlegającego przebudowie,
Uwaga: Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 do pobrania w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, ul. Wyzwolenia 2 (mapa z czerwoną pieczęcią geodezyjną).

Mapa powinna odzwierciedlać aktualny w chwili prowadzenia przez organ postępowania stan faktyczny i prawny nieruchomości zlokalizowanej w analizowanym obszarze. Kopia mapy powinna być opatrzona pieczęciami i podpisami organu prowadzącego zasób informacyjny, w którym znajduje się oryginał tego dokumentu. W przypadku map utworzonych elektronicznie z wykorzystaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy podać na dokumencie identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – oznaczenie KERG,

 1. pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa, upoważniające do występowania w imieniu i na rzecz inwestora,
 2. opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł od każdego złożonego pełnomocnictwa,
 3. na żądanie organu, inne niezbędne dokumenty, które przyczynią się do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i tym samym właściwego rozpatrzenia sprawy.
Uwaga: Opłatę skarbową należy uiścić w właściwym urzędzie, tj. w urzędzie Gminy Giżycko, 11-500 Giżycko ul. Mickiewicza 33.
 1. Miejsce składania dokumentów:

Wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku, 11-500 Giżycko ul. Węgorzewska 4; w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 1. Rozpoznanie wniosku:

Poszczególne sprawy rozpatrywane są w poniższych terminach, przy czym dany termin zostanie zachowany wyłącznie, gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne:

 1. sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 14 dni,
 2. sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca,
 3. sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Do powyższych terminów, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu rozpatrującego sprawę.

 1. Rozstrzygnięcie sprawy:

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej, która określa
w szczególności:

 • w przypadku zjazdu projektowanego: miejsce lokalizacji zjazdu, jego parametry techniczne oraz stosowne pouczenia prawem przewidziane,
 • w przypadku zjazdu podlegającego przebudowie: parametry techniczne zjazdu oraz stosowne pouczenia prawem przewidziane.
 1. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, w terminie 14 dni od doręczenia.

 1. Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., 460 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 r. poz. 1183),
 • ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r. poz. 164 ze zm.),
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 783 ze zm.).