Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku jako jednostka organizacyjna wykonująca zadania zarządcy drogi tj. Zarządu Powiatu Giżyckiego w zakresie dróg powiatowych zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 ze zm.) oraz wykonawczymi przepisami techniczno-budowlanymi (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. – Dz.U. 2019 poz. 1643 ze zm.) uprzejmie informuje, że ze względów technicznych oraz z uwagi na ograniczoną względami bezpieczeństwa dostępność do dróg publicznych, podziały nieruchomości przyległych do pasa drogowego powinny być uzgadniane z zarządcą drogi na mapie ze wstępnym projektem podziału nieruchomości. Osoby dysponujące gruntami wydzielonymi bez powyższego uzgodnienia mogą nie uzyskać zezwolenia na zjazd z drogi publicznej, co praktycznie uczyni działkę bez dostępu do ww. drogi.