Informacje dla przewoźników w sprawie korzystania z przystanków komunikacyjnych, położonych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Giżyckiego.

W celu uzyskania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki uprawniony operator lub przewoźnik winien złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku przy ul. Węgorzewskiej 4 wniosek o wydanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.
Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Mapę powiatu giżyckiego i/lub Giżycka z siecią dróg powiatowych z zaznaczonymi:
  • planowanymi liniami komunikacyjnymi,
  • lokalizacją wykorzystywanych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki (mapa z lokalizacją przystanków).
 2. Rozkłady jazdy planowanych linii komunikacyjnych.
 3. Wykaz środków transportu, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy w ramach linii komunikacyjnej.
 4. Kserokopię licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Po przedłożeniu kompletnego wniosku i przeprowadzeniu postępowania, wnioskodawcy wydane zostanie uzgodnienie, pod warunkiem zawieszającym. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania uzgodnienia wnioskodawca przekaże do Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku kserokopię zezwolenia na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym osób (przewozów regularnych lub regularnych specjalnych) wraz z kopią rozkładu jazdy (z zachowaniem przystanków wykazanych w uzgodnieniu) potwierdzoną przez organ wydający zezwolenie, wówczas okres obowiązywania ww. postanowienia przedłuży się do czasu ważności zezwolenia.

W przeciwnym wypadku do organu wydającego zezwolenie wysłane zostanie postanowienie unieważniające wydaną zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW

Naliczanie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki przewoźnicy lub operatorzy winni wyliczać od początku daty ważności przekazanego zezwolenia.

Stawki opłat określone są aktualną Uchwałą Nr XVI.107.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki.

Zgodnie z powyższą uchwałą opłaty wynoszą:

 • 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu – autobusu (długość pojazdu powyżej 11 m);
 • 0,03 zł za jedno zatrzymanie pozostałych środków transportu – mikrobusy i inne (długość pojazdu do 11 m)

na przystanku komunikacyjnym.

Powyższe opłaty przewoźnik lub operator winien wyliczać zgodnie z:

 • potwierdzonym rozkładem jazdy, stanowiącym załącznik do uzyskanego zezwolenia na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym,
 • taborem obsługującym poszczególne kursy.

Opłata za korzystanie z przystanków stanowi iloczyn sumy zatrzymań na każdym przystanku komunikacyjnym w ciągu danego miesiąca, przemnożony przez wysokość wskazanej wyżej opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu z uwzględnieniem długości pojazdu.

Naliczanie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki, przewoźnicy lub operatorzy winni wyliczać od początku daty ważności przekazanego zezwolenia, zgodnie z aktualnym, potwierdzonym rozkładem jazdy (stanowiącym załącznik do zezwolenia) oraz taborem wykorzystywanym do świadczenia usług przewozowych. Powyższe wyliczenia winny
być wykazane w składanym co miesiąc „Oświadczeniu przewoźnika o wysokości opłaty
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Powiat Giżycki”.

Przewoźnik lub operator zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych opłat
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku: MBS 73 9343 0005 0013 0345 2000 0030. Opłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Za datę wpływu opłaty uważa się datę obciążenia ww. konta bankowego.

Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięta
w przypadku:

 1. nieprzestrzegania przez przewoźnika lub operatora zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, rozkładu jazdy, co wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 2. likwidacji przystanku autobusowego,
 3. nieskładania oświadczeń przez przewoźnika,
 4. niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, gdy opóźnienie płatności przekroczy 30 dni od terminu płatności,
 5. niepowiadomienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku o zmianie rozkładu jazdy lub zmianie przystanków z których korzysta przewoźnik lub operator,
 6. wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
 7. zaprzestania działalności przewozowej,
 8. korzystania z przystanków niezgodnie ze złożoną informacją.

Przewoźnik lub operator jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, w ciągu 14 dni, o wystąpieniu wszelkich zmian dotyczących:

 • oznaczenia i adresu przewoźnika lub operatora,
 • przedłużenia lub zmiany terminu ważności zezwolenia na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym,
 • zawieszenia lub likwidacji kursów bądź linii komunikacyjnych,
 • składu taboru (wzór do pobrania ze strony internetowej),
 • wszelkich zmian w rozkładach jazdy,
 • wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
 • zatwierdzonych rozkładów jazdy wraz z zezwoleniem, decyzją stwierdzającą zmianę, odstępstwo lub wygaszenie wydaną przez właściwy organ.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski w sprawie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków rozpatrywane będą w ciągu dwóch tygodni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu. 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

INNE INFORMACJE

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, obowiązek umieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych spoczywa na przewoźniku lub operatorze. Powyższe rozkłady jazdy przewoźnik lub operator winien umieszczać na słupkach znaków pionowych D-15, wyznaczających przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki. Montaż rozkładów jazdy należy uzgodnić z pracownikiem Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, tel. 87 429 34 26.

Informacja o ochronie danych osobowych

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Uchwała Nr XLII.262.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
 • Uchwała Nr XVI.107.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki

 

Pliki do pobrania:

 1. Wykaz przystanków komunikacyjnych w Powiecie Giżyckim >>> pobierz PDF
 2. Mapa przystanków komunikacyjnych w Powiecie Giżyckim >>> pobierz PDF
 3. Mapa przystanków komunikacyjnych w Giżycku >>> pobierz PDF
 4. Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych >>> pobierz DOC
 5. Wykaz przystanków komunikacyjnych z ilością zatrzymań >>> pobierz DOC
 6. Wykaz środków transportu >>> pobierz DOC
 7. Oświadczenie przewoźnika o liczbie zatrzymań środków transportu na przystankach komunikacyjnych:

  • dla przewoźników dokonujących przewozów na mocy zawartych umów >>> pobierz DOC
  • dla przewoźników dokonujących przewozów na mocy uzgodnień w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych wydanych w formie postanowień do dnia 31 lipca 2018 r. >>> pobierz DOC