Informacje dla przewoźników w sprawie korzystania z przystanków komunikacyjnych, położonych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Giżyckiego.

W celu uzyskania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki uprawniony operator lub przewoźnik winien złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku przy ul. Węgorzewskiej 4 wniosek o wydanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.
Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Mapę powiatu giżyckiego i/lub Giżycka z siecią dróg powiatowych z zaznaczonymi:
  • planowanymi liniami komunikacyjnymi,
  • lokalizacją wykorzystywanych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki (mapa z lokalizacją przystanków).
 2. Rozkłady jazdy planowanych linii komunikacyjnych.
 3. Wykaz środków transportu, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy w ramach linii komunikacyjnej.
 4. Kserokopię licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Po przedłożeniu kompletnego wniosku i przeprowadzeniu postępowania, wnioskodawcy wydane zostanie uzgodnienie, pod warunkiem zawieszającym. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania uzgodnienia wnioskodawca przekaże do Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku kserokopię zezwolenia na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym osób (przewozów regularnych lub regularnych specjalnych) wraz z kopią rozkładu jazdy (z zachowaniem przystanków wykazanych w uzgodnieniu) potwierdzoną przez organ wydający zezwolenie, wówczas okres obowiązywania ww. postanowienia przedłuży się do czasu ważności zezwolenia.

W przeciwnym wypadku do organu wydającego zezwolenie wysłane zostanie postanowienie unieważniające wydaną zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW

Na podstawie Uchwały Nr XLVI.271.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI.107.2016 w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki, od dnia 01.01.2023 nie pobiera się opłat za korzystanie z wyżej wymienionych przystanków.

 

 

Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięta
w przypadku:

 1. nieprzestrzegania przez przewoźnika lub operatora zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, rozkładu jazdy, co wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 2. likwidacji przystanku autobusowego,
 3. niepowiadomienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku o zmianie rozkładu jazdy lub zmianie przystanków z których korzysta przewoźnik lub operator,
 4. wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
 5. zaprzestania działalności przewozowej,
 6. korzystania z przystanków niezgodnie ze złożoną informacją.

Przewoźnik lub operator jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, w ciągu 14 dni, o wystąpieniu wszelkich zmian dotyczących:

 • oznaczenia i adresu przewoźnika lub operatora,
 • przedłużenia lub zmiany terminu ważności zezwolenia na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym,
 • zawieszenia lub likwidacji kursów bądź linii komunikacyjnych,
 • składu taboru (wzór do pobrania ze strony internetowej),
 • wszelkich zmian w rozkładach jazdy,
 • wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
 • zatwierdzonych rozkładów jazdy wraz z zezwoleniem, decyzją stwierdzającą zmianę, odstępstwo lub wygaszenie wydaną przez właściwy organ.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski w sprawie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków rozpatrywane będą w ciągu dwóch tygodni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu. 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

INNE INFORMACJE

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, obowiązek umieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych spoczywa na przewoźniku lub operatorze. Powyższe rozkłady jazdy przewoźnik lub operator winien umieszczać na słupkach znaków pionowych D-15, wyznaczających przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki. Montaż rozkładów jazdy należy uzgodnić z pracownikiem Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, tel. 87 429 34 26.

Informacja o ochronie danych osobowych

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Uchwała Nr XLII.262.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
 • Uchwała Nr XVI.107.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki

 

Pliki do pobrania:

 1. Wykaz przystanków komunikacyjnych w Powiecie Giżyckim >>> pobierz PDF
 2. Mapa przystanków komunikacyjnych w Powiecie Giżyckim >>> pobierz PDF
 3. Mapa przystanków komunikacyjnych w Giżycku >>> pobierz PDF
 4. Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych >>> pobierz DOC
 5. Wykaz przystanków komunikacyjnych z ilością zatrzymań >>> pobierz DOC
 6. Wykaz środków transportu >>> pobierz DOC
 7. Oświadczenie przewoźnika o liczbie zatrzymań środków transportu na przystankach komunikacyjnych:

  • dla przewoźników dokonujących przewozów na mocy zawartych umów >>> pobierz DOC
  • dla przewoźników dokonujących przewozów na mocy uzgodnień w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych wydanych w formie postanowień do dnia 31 lipca 2018 r. >>> pobierz DOC