Informacje dla przewoźników w sprawie korzystania z przystanków komunikacyjnych, położonych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Giżyckiego.

W celu uzyskania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki uprawniony operator lub przewoźnik winien złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku przy ul. Węgorzewskiej 4 wniosek o wydanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.

Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Mapę powiatu giżyckiego i/lub Giżycka z siecią dróg powiatowych z zaznaczonymi:
– planowanymi liniami komunikacyjnymi,
– lokalizacjami wykorzystywanych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki (mapa z lokalizacją przystanków).
2. Rozkłady jazdy planowanych linii komunikacyjnych.

Po przedłożeniu kompletnego wniosku i przeprowadzeniu postępowania, wnioskodawcy wydane zostanie uzgodnienie.

Po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia przewozu od organizatora właściwego ze względu na obszar lub zasięg przewozów, przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, przekazać właścicielowi przystanku komunikacyjnego, lub zarządzającemu tymi obiektami, kserokopię potwierdzenia.

W przypadku nieprzekazania kserokopii potwierdzenia zgłoszenia przewozu w ww. terminie uzgodnienie traci ważność.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW

Na podstawie Uchwały Nr XLVI.271.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI.107.2016 w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki, od dnia 01.01.2023 nie pobiera się opłat za korzystanie z wyżej wymienionych przystanków.

 

Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięta w przypadku:

 1. Nieprzestrzegania przez przewoźnika lub operatora zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, rozkładu jazdy, co wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 2. Likwidacji przystanku autobusowego.
 3. Niepowiadomienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku o zmianie rozkładu jazdy lub zmianie przystanków z których korzysta przewoźnik lub operator.
 4. Wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.
 5. Zaprzestania działalności przewozowej.
 6. Korzystania z przystanków niezgodnie ze złożoną informacją.

Przewoźnik lub operator jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, w ciągu 14 dni, o wystąpieniu wszelkich zmian dotyczących:

 • oznaczenia i adresu przewoźnika lub operatora,
 • przedłużenia lub zmiany terminu ważności zezwolenia na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym,
 • zawieszenia lub likwidacji kursów bądź linii komunikacyjnych,
 • składu taboru (wzór do pobrania ze strony internetowej),
 • wszelkich zmian w rozkładach jazdy,
 • wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
 • zatwierdzonych rozkładów jazdy wraz z zezwoleniem, decyzją stwierdzającą zmianę, odstępstwo lub wygaszenie wydaną przez właściwy organ.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski w sprawie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków rozpatrywane będą w ciągu czternastu dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu. 

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

INNE INFORMACJE

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, obowiązek umieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych spoczywa na przewoźniku lub operatorze. Powyższe rozkłady jazdy przewoźnik lub operatów winien umieszczać na słupkach znaków pionowych D-15, wyznaczających przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki. Montaż rozkładów jazdy należy uzgodnić z pracownikiem Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku tel. 87 429 34 26.

Informacja o ochronie danych osobowych

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa;
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Uchwała Nr LXII.367.2024 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
  lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
 • Uchwała Nr XLVI.271.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI.107.2016 w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki

 

Pliki do pobrania:

 1. Wykaz przystanków komunikacyjnych w Powiecie Giżyckim >>> pobierz PDF
 2. Mapa przystanków komunikacyjnych w Powiecie Giżyckim >>> pobierz PDF
 3. Mapa przystanków komunikacyjnych w Giżycku >>> pobierz PDF
 4. Wniosek o o wydanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków >>> pobierz DOC