Przetarg ofertowy nr SU.406.5.2018

Giżycko, dnia 05.02.2018 r.

 

  OGŁOSZENIE

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, z siedzibą ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.:

 

„Sprzedaż drzew na pniu”

 

Wycince podlega 68 szt. drzew przydrożnych, z których ilość pozyskanego drewna wynosi około 30 m³.

Podana ilość drzew nie podlega częściowej sprzedaży, tzn. oferta cenowa musi dotyczyć całości przedmiotu niniejszego zadania.

Ogłaszający nie określa ceny minimalnej za 1 m³ drewna.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu ofertowego jest złożenie do dnia 9 lutego 2018 r., do godz. 10:00 w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta cenowa na sprzedaż drzew na pniu, zgodnie z ogłoszeniem nr SU.406.5.2018 z dnia 05.02.2018 r.”

 

Złożona dokumentacja musi zawierać:

  • załącznik nr 1 – wypełniona oferta na wycinkę drzew na pniu

 

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 r. o godzinie 10:12 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku ul. Węgorzewska 4.

Uczestnik przetargu ofertowego, który wygra  przetarg zobowiązany jest do:

–  podpisania umowy do dnia 12.02.2018 r.;

– zapłaty kwoty nabycia drewna oraz zabezpieczenia finansowego należytego wykonania umowy w terminie do trzech dni po podpisaniu umowy, za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ogłaszającego.

 Ogłaszającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

ENa/ENa

Grzegorz Moszczyński

                                                           Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

Załączniki:

  1. Wzór oferty
  2. Wzór umowy wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 Wykaz drzew