Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie polega na budowie drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie w ciągu drogi powiatowej nr 1616N, na odcinku od km 7+060 do km 7+268, o długości 208 m.
Zakres zadania obejmuje:
– roboty ziemne (odhumusowanie terenu);
– mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
– wykonanie podbudowy z kruszywa,
– ustawienie nowych krawężników i obrzeży,
– wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej,
– ustawienie tablic informacyjnych betonowej,
– ustawienie tablic informacyjnych

Wykonawca:
Piotr Dadełło Brukland
ul. Perkunowska 25, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: październik 2023 – wrzesień 2024

Całkowita wartość inwestycji: 236 531,46 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 189 225,16 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: październik 2023

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych