Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, z siedzibą na ul. Węgorzewskiej 4, 11-500 Giżycko.
 2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – panią Pauliną Więckiel, adres e-mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 4. art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności:
  a. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 2222 z poźn. zm.);
  b. ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.);
  c. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r . poz.1579 z późn. zm.);
  d. ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13 z późn. zm.);
  e. ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2017 r. poz.1868 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do wypełnienia podstawy prawnej ciążącej na Administratorze.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 7. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego na podstawie prawnej w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 9. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji obowiązku ustawowego. W przypadku nie podania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 10. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W związku z przetwarzaniem przez Pani/Pana danych osobowych w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do:
  a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
  f. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.