1. Informacje ogólne.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga odpłatnego zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez zarząd dróg. Uzyskanie zezwolenia, poza innymi przypadkami, dotyczy umieszczenia w pasie drogowym ogródków gastronomicznych. Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Przy ustaleniu i analizie warunków lokalizacji ogródków gastronomicznych zastosowanie mają niżej wymienione wytyczne:

W celu utrzymania porządku oraz bezpieczeństwa, ogródki gastronomiczne, mogą być lokalizowane w miejscach umożliwiających uporządkowany, swobodny i nie zagrożony ruch pojazdów i pieszych, a w szczególności:

 1. odległość ogródka gastronomicznego:
  • od skrzyżowania nie może być mniejsza niż 10 m
  • od przejścia dla pieszych (w obu kierunkach) nie może być mniejsza niż 10 m
  • od przedniej strony znaku drogowego, jeżeli zostałby on zasłonięty nie może być mniejsza niż 10 m
  • od słupka oznaczającego przystanek (w obu kierunkach) nie może być mniejsza niż 15 m
  • od krawędzi zjazdu nie może być mniejsza niż 5 m
  • od krawędzi jezdni nie może być mniejsza niż 1 m
  • między sąsiednimi ogródkami nie może być mniejsza niż 10 m
 2. szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych nie może być mniejsza niż 1,5 m
 3. jednocześnie zakazuję lokalizowania ogródków gastronomicznych na całej długości pasa wyłączenia lub włączenia oraz na całej długości zatoki autobusowej.
 1. Podmiot uprawniony do składania wniosku: inwestor lub pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz inwestora.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. wniosek >> pobierz
 2. oryginał aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 pasa drogowego obejmujący obszar, w którym planowane jest umieszczenie ogródka gastronomicznego, z zaznaczeniem np. kolorem zielonym granic pasa drogowego i zapisem o treści „granice pasa drogowego” umieszczonym obok zaznaczenia lub w stworzonej legendzie wraz z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji ogródka z podaniem jego wymiarów.
Uwaga: Z uwagi, iż ogródek gastronomiczny może być lokalizowany w miejscu umożliwiającym uporządkowany, swobodny i bezpieczny ruch pojazdów i pieszych, wskazane jest uzgodnienie dokładnej lokalizacji ogródka w porozumieniu z pracownikiem zarządu dróg prowadzącym tego typu sprawy.
 1. pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa, upoważniające do występowania w imieniu i na rzecz inwestora,
 2. opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł od każdego złożonego pełnomocnictwa,
Uwaga: Opłatę skarbową należy uiścić w właściwym urzędzie, tj. w urzędzie Gminy Giżycko, 11-500 Giżycko ul. Mickiewicza 33.
 1. na żądanie organu, inne niezbędne dokumenty, które przyczynią się do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i tym samym trafnego rozpatrzenia sprawy.
 1. Miejsce składania dokumentów:

Wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku, 11-500 Giżycko ul. Węgorzewska 4; w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 1. Rozpoznanie wniosku:

Poszczególne sprawy rozpatrywane są w poniższych terminach, przy czym dany termin zostanie zachowany wyłącznie, gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne:

 1. sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 14 dni,
 2. sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca,
 3. sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Do powyższych terminów, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu rozpatrującego sprawę.

 1. Rozstrzygnięcie sprawy:

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej, która określa w szczególności:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 2. cel zajęcia pasa drogowego,
 3. powierzchnię zajmowanego pasa drogowego,
 4. okres zajęcia pasa drogowego,
 5. wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia,
 6. warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.
Uwaga: Zajęcie pasa drogowego może nastąpić wyłącznie po odebraniu zezwolenia lub doręczeniu go przez organ właściwemu podmiotowi.
 1. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, w terminie 14 dni od doręczenia.

 1. Podstawa prawna:
 • a) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., 460 ze zm.),
 • b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.),
 • c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
 • d) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 r. poz. 1183),
 • e) ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r. poz. 164 ze zm.),
 • f) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 783 ze zm.).