Wykonawca robót:
STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
Wartość zadania: 3 569 727,30 zł

luty 2020:
– wycinka drzew,
– wyrywanie karp,
– wycinka krzewów

marzec 2020:
– wyrywanie karp,
wycinka krzewów

wrzesień 2020:

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji.
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych.