Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 12.07.2016 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt. 2.

Treści niedostępne
Zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości lub części.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 11.02.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego przeglądu: 24.03.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Sielewicz. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu (87) 429 34 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dostępność architektoniczna
Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (schody bez podjazdu).

Na parkingu wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.