ZDP-logo

TRYB POWOŁANIA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
W GIŻYCKU

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku zwany dalej ZDP jest powiatową jednostką  organizacyjną utworzoną w trybie i na warunkach określonych Uchwałą Nr III /6/98 Rady Powiatu Giżyckiego z dnia 15 grudnia 1998 roku.
 2. ZDP jest jednostką budżetową, którego wydatki pokrywane są z budżetu Powiatu Giżyckiego w ramach środków przeznaczonych na dany rok na zarządzanie, utrzymanie, przebudowę oraz budowę dróg i mostów powiatowych.
 3. Nadzór nad ZDP sprawuje Zarząd Powiatu.

SIEDZIBA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W GIŻYCKU

Kierownictwo oraz komórki administracyjno-techniczne ZDP mieszczą się w Giżycku przy ul. Węgorzewskiej 4.
Obwód Drogowy  mieści się w Giżycku przy ul. Suwalskiej 19.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
W GIŻYCKU

 1. ZDP wykonuje obowiązki zarządcy drogi tj. Zarządu Powiatu Giżyckiego w zakresie dróg powiatowych zgodnie z zarządzeniami, wytycznymi oraz przepisami prawa.
 2. Przedmiotem działania ZDP w odniesieniu do dróg powiatowych jest:
  1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
  3) pełnienie funkcji inwestora;
  4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
  5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
  6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
  7) koordynacja robót w pasie drogowym;
  8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
  9) wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
  10) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
  11) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
  12) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  13) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  14) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
  15) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
  16) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  17) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
  18) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
  19) przygotowanie dokumentacji do nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
  20) przygotowanie dokumentacji do nabywania nieruchomości innych niż wymienione w pkt 19 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
  21) budowa, przebudowa, remont i utrzymanie:
  – parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów
  o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego;
  – miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów.
 3. ZDP zadania wymienione w pkt 2 realizuje samodzielnie, w ramach robót zlecanych innym podmiotom gospodarczym lub w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządowymi i państwowymi.

OBSZAR DZIAŁANIA
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W GIŻYCKU

 1. ZDP wykonuje zadania określone w § 3 w stosunku do dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Giżyckiego
 2. Zasięg działania ZDP obejmuje miasta i gminy:
  1) miasto Giżycko;
  2) gmina Giżycko;
  3) gmina Kruklanki;
  4) gmina Miłki;
  5) gmina Ryn;
  6) gmina Wydminy.

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI

 1. Nadzór nad polityką finansową ZDP sprawuje Zarząd Powiatu.
 2. Gospodarka finansowa ZDP jako jednostki budżetowej powiązana jest z budżetem powiatu, według zasady brutto, co się wyraża tym, że środki na wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg przekazywane są z budżetu powiatu do wysokości zatwierdzonej w rocznym planie wydatków, zaś pobrane dochody odprowadzane są na rachunek dochodów powiatu.
 3. Podstawą gospodarki finansowej ZDP jest plan finansowy wydatków budżetowych. Podstawą do opracowania projektu planu finansowego są informacje otrzymane od Zarządu Powiatu w Giżycku o kwotach wydatków budżetowych.
 4. Plan finansowy zatwierdza Zarząd Powiatu.
 5. Zmiany w zatwierdzonym planie finansowym w zakresie wydatków dokonywane są przez Zarządu Powiatu na wniosek Dyrektora ZDP. Dyrektor ZDP może dokonywać zmian w planach finansowych w obrębie jednego paragrafu. Nie dotyczy to zadań inwestycyjnych i wynagrodzeń.
 6. Plan finansowy ZDP opracowywany jest na okres jednego roku.
 7. W zakresie finansowych rozliczeń i sprawozdawczości ZDP współdziała z Wydziałem Finansowym Starostwa Powiatowego.

KIEROWNICTWO
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W GIŻYCKU

 1. Na czele ZDP stoi Dyrektor, który ma do pomocy Zastępcę Dyrektora. Podział kompetencji i czynności pomiędzy Dyrektorem i Zastępcą ustala Dyrektor.
 2. Dyrektor kieruje pracą całej jednostki, określa i formułuje politykę, strategię działań, cele główne oraz planuje i koordynuje działania jednostki zgodnie z ukierunkowaniem określonym przez organ założycielski. Odpowiada za całokształt działalności ZDP.
 3. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora, na którego przechodzą wówczas wszystkie prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Dyrektora, w tym w zakresie gospodarki finansowej jednostki do wysokości planów finansowych ZDP.
 4. Zastępca Dyrektora kieruje podporządkowanymi mu komórkami zajmującymi się utrzymaniem dróg; planuje i koordynuje działania tych komórek, wykorzystując konsultacje z Dyrektorem
  i innymi kierownikami komórek. Odpowiada za działalność podporządkowanych mu komórek.
 5. Główny Księgowy nadzoruje gospodarkę finansową zarządu, odpowiada za realizację budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami.

ORGANIZACJA
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W GIŻYCKU

 1. Strukturę ZDP stanowią następujące komórki organizacyjne:
  1) Sekcja finansowo-administracyjna
  2) Sekcja budowy dróg i mostów;
  3) Sekcja utrzymania dróg i mostów;
  4) Zespół ds. uzgodnień;
  5) Obwód drogowy.
 2. Sekcjami i Zespołem kierują Kierownicy, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy sekcji/zespołu.
 3. Kierownik Sekcji/Zespołu powierza w uzgodnieniu z Dyrektorem zastępstwo na czas swojej nieobecności jednemu z podległych mu pracowników.
 4. Obwodem Drogowym kieruje Dyspozytor Obwodu, który podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora. Dyspozytor organizuje, nadzoruje wykonanie zadań rzeczowych i wykorzystanie środków materiałowo-sprzętowych.

ZADANIA I OBOWIĄZKI WSPÓLNE DLA KIEROWNIKÓW
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 1. Do podstawowych obowiązków Kierowników komórek należy:
  1) kierowanie komórką w oparciu o zasadę racjonalnej organizacji pracy;
  2) dokonywanie szczegółowego podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy pracowników;
  3) współdziałanie z pozostałymi komórkami w zakresie realizacji zadań;
  4) opracowywanie i przedkładanie sprawozdań i analiz w zakresie realizowanych zadań;
  5) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników Regulaminu Pracy i obowiązujących przepisów o dyscyplinie pracy i warunkach bhp i p.poż,;
  6) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach należących do właściwości rzeczowej komórki;
  7) stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy realizacji zadań;
  8) dbanie o mienie jednostki i egzekwowanie tego od podległych pracowników.
 2. Kierownicy są odpowiedzialni za działalność komórek, którymi kierują, a w szczególności za:
  1) właściwą organizację pracy komórki;
  2) terminowe wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  3) przestrzeganie dyscypliny pracy przez kierowanych pracowników;
  4) zgłaszanie wniosków o aktualizację regulaminu organizacyjnego i innych zarządzeń wewnętrznych;
  5) prawidłowe i celowe podejmowanie decyzji;
  6) racjonalne gospodarowanie mieniem i sprzętem jednostki;
  7) zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów;
  8) zabezpieczenie i archiwizowanie danych gromadzonych w pamięci komputerów.
 3. Kierownicy komórek uprawnieni są do:
  1) dokonywania podziału zadań pomiędzy stanowiska pracy;
  2) wydawania poleceń służbowych podległym pracownikom;
  3) kontrolowania sposobu wykonywania zadań i poleceń służbowych przez pracowników;
  4) wnioskowania o nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem komórki;
  5) wnioskowanie w sprawie przeszeregowań, wyróżnień, a także stosowania kar porządkowych wobec pracowników komórki.
 4. Pracownicy ZDP:
  1) są zobowiązani wykonywać swoje zadania i obowiązki zgodnie z przepisami prawa, sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
  2) prowadzą sprawy zgodnie z podziałem czynności oraz poleceniem służbowym przełożonego;
  3) dbają o mienie i sprzęt jednostki oraz racjonalnie go wykorzystują;
  4) w czasie nieobecności pracownika jego zadania i obowiązki wykonuje inny pracownik, zgodnie z zapisami w zakresach obowiązków lub wyznaczony przez bezpośredniego przełożonego.

PODSTAWOWE ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ZARZĄDU

1. Sekcja finansowo-administracyjna
Zajmuje się obsługą finansowo-księgową i zamówieniami publicznymi ZDP. Prowadzi sprawy związane z zaopatrzeniem obwodu drogowego w materiały, sprzęt i środki transportowe. Zapewnia właściwe funkcjonowanie zaplecza administracyjnego ZDP. Prowadzi sprawy kadrowe oraz związane z obrona cywilną. Sporządza sprawozdania z realizacji zadań.

więcej

2. Zespół ds. uzgodnień.
Zajmuje się sprawami zagospodarowaniem otoczenia dróg oraz udzielaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego i lokalizowani w nim urządzeń i obiektów nie związanych z potrzebami ruchu.

więcej

3. Sekcja budowy dróg i mostów.
Zajmuje się planowaniem, przygotowaniem procesu inwestycyjnego, prowadzeniem spraw związanych z budową, przebudową dróg i obiektów mostowych. Prowadzi i nadzoruje procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych.

więcej

4. Sekcja utrzymania dróg i mostów
Zajmuje się planowaniem, przygotowaniem do realizacji zadań utrzymaniowych na drogach i obiektach mostowych, prowadzeniem spraw bieżących związanych z utrzymaniem letnim i zimowym. Realizuje zadania związane z inżynierią i organizacją ruchu drogowego oraz pełnieniem nadzorów inwestorskich.

więcej
5. Obwód Drogowy.
Zajmuje się prowadzeniem działań utrzymaniowych i interwencyjnych na drogach i obiektach mostowych, ochroną i kontrolą bieżącą stanu dróg.

więcej

ZASADY, TRYB ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA
SKARG I WNIOSKÓW

 1. Dyrektor i pracownicy ZDP przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy jednostki.
 2. Skargi i wnioski wpływające do ZDP podlegają zarejestrowaniu w dzienniku korespondencji i rejestrze skarg i wniosków.
 3. Merytoryczne rozpatrywanie skarg i wniosków należy do rzeczowo właściwej komórki ze względu na przedmiot wniesionej sprawy.
 4. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora.
 5. Komórki, które opracowują odpowiedzi na skargi lub wnioski na piśmie minimum w dwóch egzemplarzach. Jeden po podpisaniu pozostaje w komórce.
 6. Skargi i wnioski nie wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być rozpatrywane i załatwiane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni – pozostałe w terminie jednego miesiąca od daty wpływu.
 7. Odpowiedź negatywna na skargi musi zawierać uzasadnienie.