Zarząd Dróg Powiatowych
Obwód Drogowy
ul. Suwalska 19
11-500 Giżycko
tel. 874281582

Dyspozytor Obwodu Drogowego – Kazimierz Rywak

Do zakresu działania Obwodu Drogowego należy w szczególności:

  1. Utrzymanie przejezdności dróg.
  2. Systematyczne patrolowanie sieci dróg i dokonywanie przeglądów bieżących obiektów mostowych.
  3. Wykonywanie prac interwencyjnych i drobnych prac utrzymaniowych związanych z likwidacją zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu, trwałością obiektów mostowych oraz estetyką pasa drogowego.
  4. Utrzymanie i ochrona nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
  5. Zabezpieczenie przeszkód oraz awarii dróg i obiektów mostowych, których nie można usunąć natychmiast, poprzez odpowiednie oznakowanie.
  6. Prowadzenie prac z zakresu zimowego utrzymania dróg i obiektów mostowych.
  7. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządami oraz innymi jednostkami, w tym policją, w zakresie utrzymania i bezpieczeństwa dróg.

Obwód Drogowy zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych wykonuje według  ustalonej kolejności ich utrzymania tj. zgodnie z obowiązującym „Wykazem dróg powiatowych z podziałem na kolejności ich utrzymania”.

Wykaz dróg powiatowych z podziałem na kolejności ich utrzymania – pobierz wykaz

Mapa z zaznaczonymi drogami wg kolejności ich utrzymania