Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w msc. Rydzewo, droga powiatowa nr 1718N na odcinku od km 3+885 do km 4+070, na długości 185 m
Zakres zadania obejmuje:
– montaż oznakowania pionowego – 2 znaki D-6 na tle fluorescencyjnym, znaki aktywne „kroczący ludzik” zasilane z paneli solarnych,
– oznakowanie poziome w formie biało-czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy,
– montaż płytek z wypustkami w kolorze żółtym na dojściach do przejścia dla pieszych,
– ustawienie dwóch latarni doświetlających przejście dla pieszych bez doprowadzenia zasilania z istniejącego obwodu oświetleniowego,
– budowę dwóch wysp dzielących środkowych poprzez wykonanie korytowania i podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej ograniczonej krawężnikami betonowymi,
– wymianę nawierzchni w obszarze projektowanych wysp środkowych w zakresie wykonania frezowania profilacyjnego nawierzchni, warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, nasypu na poboczach, wykonanie poboczy z kruszywa, wykonanie nowej nawierzchni drogi dla pieszych wraz z podbudową na odcinku o długości 30 m,
– ustawienie siedmiu latarni doświetlających obszar oddziaływania przejścia dla pieszych bez doprowadzenia zasilania z istniejącego obwodu oświetleniowego oraz tablic informacyjnych.

Wykonawca:
Piotr Dadełło Brukland
ul. Perkunowska 25, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: październik 2023 – wrzesień 2024

Całkowita wartość inwestycji: 224 481,59 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 179 585,27 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: październik 2023

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych