W celu zmiany organizacji ruchu konieczne jest przedstawienie do zatwierdzenia projektu stałej/czasowej organizacji ruchu.

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU MUSI ZAWIERAĆ:

 • plan orientacyjny drogi, której dotyczy w skali od 1:10 000 do 1:25 000,
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach 1:2000 lub szkic bez skali) przedstawiający geometrię drogi oraz istniejące, projektowane i usuwane znaki drogowe, urządzenia sygnalizacyjne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (w przypadku zmiany stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie jedynie lokalizacji znaków i urządzeń nowej organizacji ruchu),
 • opis techniczny, zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze,
 • w przypadku stałej organizacji ruchu,
 • termin wprowadzenia,
 • w przypadku czasowej organizacji ruchu przewidywany termin wprowadzenia oraz termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu,
 • nazwisko i podpis projektanta,
 • w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym,
 • opis występujących zagrożeń (w przypadku robót prowadzonych etapami, wymagany jest zakres planowanych robót w każdym etapie),
 • w przypadku projektu obejmującego sygnalizację świetlną – program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi,
 • w przypadku projektu obejmującego znaki świetlne lub znaki zmiennej treści oraz dotyczącego zmiennej organizacji ruchu – opis zasad dokonywania zmian i sposób ich rejestracji.

Dopuszcza się wprowadzanie zmian organizacji ruchu na roboty utrzymaniowe drogi niewymagające całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, na podstawie projektu uproszczonego, zawierającego:

 • opis techniczny robót,
 • schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń,
 • sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty na drodze – w szczególności w przypadku robót przesuwających się wzdłuż drogi.

Projekt organizacji ruchu należy przedstawić do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach (wniosek). Do projektu powinny być dołączone opinie:

 • Komendanta Powiatowego Policji (nie dotyczy projektu uproszczonego oraz obejmującego jedynie drogi gminne),
 • zarządcy drogi – wójta bądź burmistrza w przypadku dróg gminnych, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w przypadku dróg powiatowych (wniosek),
 • w przypadku, gdy projekt dotyczy obrębu skrzyżowania dróg różnej kategorii lub w przypadku konieczności wprowadzenia objazdów drogą innej kategorii – organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu jest zobowiązana do zawiadomienia Starosty Powiatu, Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku oraz Komendanta Powiatowego Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia, a przypadku organizacji ruchu zatwierdzonej na podstawie projektu uproszczonego o planowanym rozpoczęciu prac, podając datę, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej 24 godziny przed ich rozpoczęciem.