Początek przebudowy zgodnie z posiadaną dokumentacją (droga powiatowa 1734N) km roboczy 0+825,00, koniec km roboczy 1+243,34.

Zakres zamówienia obejmuje: korektę promieni łuków pionowych i poziomych, wykonanie poszerzenia jezdni i poboczy w celu doprowadzenia przekroju do wymagań przewidzianych stosownymi przepisami, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, budowę chodnika, zapewnieniu miejsc dostępu do drogi z posesji oraz budowie zatoki do ważenia i kontroli pojazdów, budowie i przebudowie rowów otwartych.

Długość odcinka: 0,418 km
Termin realizacji: kwiecień 2023 – wrzesień 2023

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Całkowita wartość inwestycji: 2 544 180,52 zł
Dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 526 508,31 zł

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych