Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie polega na budowie drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1791N
w msc. Stara Rudówka, na odcinku od km 3+524 do km 3+620, o długości 96 m.
Zakres zadania obejmuje:
– roboty ziemne (odhumusowanie terenu);
– mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
– wykonanie podbudowy z kruszywa,
– ustawienie nowych krawężników i obrzeży,
– wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej,
– ustawienie tablic informacyjnych

Wykonawca:
JAKUB BUDOWNICTWO Jakub Wołczek
ul. Wiejska 27, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: październik 2023 – grudzień 2023

Całkowita wartość inwestycji: 55 699,00 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 44 559,20 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: październik 2023

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych