Przedmiotem zadania jest remont drogi powiatowej nr 1774N Jurkowo – Wolisko – dr. pow. nr 1746N na odcinku Jurkowo – Wolisko, od km 0+080 do km 0+280, o łącznej długości 0,200 km.
Zakres zadania obejmuje: ścięcie pobocza, wykonanie nasypu na poboczy z gruntu niewysadzinowego, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego.
Remont drogi na przedmiotowym odcinku zakłada:
– kategoria ruchu KR2
– szerokość jezdni 4,6 m
– szerokość poboczy 0,75 m

Długość odcinka: 0,200 km
Termin realizacji: listopad 2022 – grudzień 2022

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
ul. Węgorzewska 4, Gajewo, 11-500 Giżycko,

Całkowita wartość inwestycji: 164 992,20 zł
Dofinansowano ze środków własnych Nadleśnictwa Borki w wysokości: 64 990,42 zł

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji