Giżycko, 20.03.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dla którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

 

SB.2601.1.2018

 

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4.

Zamówienie:„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wlk. – Kruklin – Sucholaski  od km 0+920 do km 1+465 i od km 9+148 do km 9+597”.

 

1. Przedmiot zamówienia.

1) Wykonawca winien sprawować funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przebudowydrogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wlk. – Kruklin – Sucholaski, od km 0+920 do km 1+465 i od km 9+148 do km 9+597.

2) Nadzorem inwestorskim winny być objęte następujące roboty: przygotowawcze, ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, wykończeniowe oraz roboty towarzyszące.

3) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w projektach budowlanych, przedmiarach robót,  specyfikacjach technicznych – stanowiących załączniki.

4) Projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne dostępne są na stronie internetowej: zdpgizycko.pl w zakładce zamówienia publiczne dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1823NGiżycko – Kożuchy Wlk. – Kruklin – Sucholaski  oraz w siedzibie Zamawiającego.

2. Wymagania Zamawiającego.

1) Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia winien sprawować nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi, które obejmuje przebudowa przedmiotowych odcinków drogi.

2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu zadań będących przedmiotem zamówienia, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3) Osoby wskazane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, muszą posiadać stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej ikanalizacyjnejoraz muszą być wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

4) Wykonawca złoży formularz oferty według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.

5) „Zakres zadań inspektora nadzoru inwestorskiego” opisany jest w załączniku nr 2.

6) Wzór umowy, stanowi załącznik nr 3.

3. Terminy.

1) Zamawiający wymaga, aby przebudowa przedmiotowych odcinków drogi została  zrealizowana przez wykonawcę robót budowlanych w terminie do180 dni od daty zawarcia umowy.  Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą robót: początek kwietnia 2018 r.

2) Czas trwania nadzoru inwestorskiego rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy i będzie  obejmował cały okres realizacji robót budowlanych, a także odbiór końcowy, rozliczenie  zadania, a także okres trwania rękojmi i gwarancji.

3) Czas trwania rękojmi na roboty budowlane objęte umową: zgodnie z Kodeksem cywilnym.

4) Czas trwania gwarancji na realizowany przedmiot umowy wynosi 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót albo od daty podpisania dokumentu, potwierdzającego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze robót.

4. Kryteria oceny.

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiającystosować będzie kryterium:

cena =100% =100 pkt.

2) Kryterium cena, będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto (wynagrodzenie ryczałtowe), podanej przez wykonawcę w formularzu oferty.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100,00 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, liczone według wzoru:

P = (Cena minimalna: Cena badana) x 100,00 pkt

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Przygotowanie oferty.

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i ze złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

2) Wykonawca winien sporządzić ofertę, według załączonego wzoru: załącznik nr 1.

Oferta winna być napisana w języku polskim.

3) Formularz oferty należy wypełnić i umieścić w opakowaniu, zamknąć opakowanie i złożyć w jednymegzemplarzu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do terminu otwarcia ofert.

4) Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz winno być zaadresowane:

Zarząd Dróg Powiatowych, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4

oraz opisane:

„Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przebudowy   drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wlk. – Kruklin – Sucholaski, od km 0+920 do km 1+465 i od km 9+148 do km 9+597.

Nie otwierać przed dniem  ……………… r., do godz. ………………..”.

(wpisać aktualną datę i godz. otwarcia oferty)

6. Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert.

1) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Zarząd Dróg Powiatowych, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4, pokój nr 2 (sekretariat), w terminie do 26.03.2018 r. do godz. 900.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018  r., o godz. 905 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju numer 3.

3) Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu składania oferty.

 

7. Informacja o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty.

1) Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, bądź też o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty i umieści tą informację na stronie zdpgizycko.pl w zakładce zamówienia publiczne oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2) W piśmie skierowanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, Zamawiający poinformuje go o terminie i miejscu zawarcia umowy.

3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

4) Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu stosowne uprawnienia budowlane (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) osób, którzy będą sprawować  nadzór inwestorski oraz ich wpisy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tą izbę, z określonym w niej terminem ważności.

8.Uwagi Zamawiającego.

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

b) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

c) zmiany zapisów ogłoszenia, umowy, zakresu zadań inspektora nadzoru,

d) żądania od Wykonawców szczegółowych informacji i wyjaśnień na każdym etapie postępowania.

2) Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Zamawiający nie będzie stosował przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowych informacji dotyczących wymagań Zamawiającego udziela Kierownik Sekcji Budowy Dróg i Mostów –Teresa Wołodźko, nr tel./faks 087 429 34 26, e-mail sekretariat@zdpgizycko.pl lub osobiście: pokój nr 3.

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Grzegorz Moszczyński

 

Załączniki:

1) wzór oferty

2) zakres zadań inspektora nadzoru inwestorskiego

3) wzór umowy

4) projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne -załącznik nr 4 dostępny jest na stronie BIP w zakładce zamówienia publiczne dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wlk. – Kruklin – Sucholaski

5) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty