Wykonawca robót:
STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
Wartość zadania: 2 887 134,93 zł

luty 2020: wycinka drzew, kanalizacja deszczowa

marzec 2020: kanalizacja deszczowa (kolektor, montaż studni, separatora, wykonanie wpustów i przykanalików)

wrzesień 2020:

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji.
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych.