Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

 1. Informacje ogólne.

Obiekty budowlane przy drogach (poza pasem drogowym) poza obszarami zabudowanymi powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej
co najmniej 20 m, natomiast w terenie zabudowy co najmniej 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze powiatowej, w odległości mniejszej niż wskazana wyżej, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządu dróg, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę
lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych.

 1. Podmiot uprawniony do składania wniosku:
  1. inwestor,
  2. projektant umocowany pełnomocnictwem inwestora.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. wniosek >> pobierz
 2. aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 – oryginalna lub poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez projektanta lub inwestora – obejmująca obszar pasa drogowego, przy którym planowana jest inwestycja, z zaznaczeniem:
  • np. kolorem zielonym granic pasa drogowego i zapisem o treści „granice pasa drogowego” umieszczonym obok zaznaczenia lub w stworzonej legendzie,
  • dowolnym kolorem proponowaną lokalizację obiektu budowlanego z podaniem jego wymiarów oraz odległością od krawędzi jezdni,
Uwaga: Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 do pobrania w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, ul. Wyzwolenia 2 (mapa z czerwoną pieczęcią geodezyjną).

Mapa powinna odzwierciedlać aktualny w chwili prowadzenia przez organ postępowania stan faktyczny i prawny nieruchomości zlokalizowanej w analizowanym obszarze. Kopia mapy powinna być opatrzona pieczęciami i podpisami organu prowadzącego zasób informacyjny, w którym znajduje się oryginał tego dokumentu. W przypadku map utworzonych elektronicznie z wykorzystaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy podać na dokumencie identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – oznaczenie KERG,

 1. pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa,upoważniające do występowania w imieniu i na rzecz inwestora,
 2. opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł od każdego złożonego pełnomocnictwa,
Uwaga: Opłatę skarbową należy uiścić w właściwym urzędzie, tj. w urzędzie Gminy Giżycko, 11-500 Giżycko ul. Mickiewicza 33.
 1. na żądanie organu, inne niezbędne dokumenty, które przyczynią się do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i tym samym właściwego rozpatrzenia sprawy.
 1. Miejsce składania dokumentów:

Wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku, 11-500 Giżycko ul. Węgorzewska 4; w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 1. Rozpoznanie wniosku:

Poszczególne sprawy rozpatrywane są w poniższych terminach, przy czym dany termin zostanie zachowany wyłącznie, gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne:

 1. sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 14 dni,
 2. sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca,
 3. sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Do powyższych terminów, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu rozpatrującego sprawę.

 1. Rozstrzygnięcie sprawy:

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze postanowienia administracyjnego, które określa w szczególności rodzaj inwestycji oraz odległość obiektu od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi/ulicy powiatowej.

 1. Tryb odwoławczy:

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku w terminie 7 dni od doręczenia.

 1. Podstawa prawna:
 • a) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., 460 ze zm.),
 • b) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 r. poz. 1183),
 • c) ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r. poz. 164 ze zm.),
 • d) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
 • e) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 783 ze zm.).