Projekt organizacji ruchu – rozumie się przez to dokumentację sporządzoną w celu zatwierdzenia organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem.

 1. Informacje ogólne.

Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek do zarządu dróg o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Do wniosku należy załączyć miedzy innymi zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 1. plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
 2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
  • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
  • parametry geometrii drogi;
 1. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
 2. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy,
 3. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,
 4. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,
 5. nazwisko i podpis projektanta.
 1. Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:
 1. inwestor,
 2. kolejowe jednostki organizacyjne,
 3. jednostki organizacyjne prowadzące prace,
 4. przedsiębiorcy prowadzący działalność o charakterze usługowym,
 5. organizacje turystyczne,
 6. jednostki wykonujące przewozy tramwajowe,
 7. jednostki, do których prowadzą wyjazdy pojazdów uprzywilejowanych,
 8. osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w podpunkcie od a) do g),
 9. pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz podmiotów wskazanych wyżej.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. wniosek >> pobierz
 2. projekt organizacji ruchu,
 3. pozytywna opinia Komendanta Powiatowego Policji,
 4. pozytywna opinia zarządu drogi jeśli nie jest on jednostką składającą projekt,
 5. pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa,upoważniające do występowania w imieniu i na rzecz właściwych podmiotów,
 6. opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł od każdego złożonego pełnomocnictwa,
 7. na żądanie organu, inne niezbędne dokumenty, które przyczynią się do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i tym samym właściwego rozpatrzenia sprawy.
Uwaga: Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego drogi gminne.
Uwaga: Opłatę skarbową należy uiścić w właściwym urzędzie, tj. w urzędzie Gminy Giżycko, 11-500 Giżycko ul. Mickiewicza 33.
 1. Miejsce składania dokumentów:

Wniosek w sprawie uzyskania uzgodnienia oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku, 11-500 Giżycko ul. Węgorzewska 4; w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 1. Rozpoznanie wniosku:

Poszczególne sprawy rozpatrywane są w poniższych terminach, przy czym dany termin zostanie zachowany wyłącznie, gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne:

 1. sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 14 dni,
 2. sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca,
 3. sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Do powyższych terminów, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu rozpatrującego sprawę.

Uwaga: W przypadku, gdy podczas prowadzenia robót wymagany jest projekt organizacji ruchu, termin zajęcia pasa drogowego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie
co najmniej 7 dni
od zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi
oraz właściwego Komendanta Policji, o zmianie stałej organizacji ruchu w miejscu przyszłych robót.

– zawiadomienie >> pobierz

Ponadto informuje się, iż termin zajęcia pasa drogowego jest wyłącznie terminem proponowanym i w żaden sposób nie zobowiązuje Zarządu Dróg Powiatowych do wydania zezwolenia na prowadzenie robót w wskazanym we wniosku terminie. Za koniec okresu zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia go do stanu poprzedniego i zgłoszenia gotowości jego odbioru.

 1. Rozstrzygnięcie sprawy:

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg powiatowych i gminnych Powiatu Giżyckiego, kończy się następującym rozstrzygnięciem:

 1. zatwierdzeniem organizacji ruchu w całości lub w części:
  • bez zmian,
  • po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu,
 1. odesłaniem projektu celem wprowadzenia poprawek przez wnoszącego o zatwierdzenie,
 2. odrzuceniem projektu.
 1. Tryb odwoławczy:

Decyzja zarządzającego ruchem o zatwierdzeniu organizacji ruchu nie podlega zaskarżeniu w trybie przewidzianym dla decyzji administracyjnych.
Organem sprawującym nadzór nad zarządzaniem ruchem jest Wojewoda, który dokonuje oceny organizacji ruchu.

 1. Podstawa prawna:
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( U. 2003 Nr 177, poz. 1729 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r. poz. 164 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 783 ze zm.).