Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1859N w lokalizacji robót od km 0+999 do km 2+191, długości 1,192 km. Zakres prac obejmuje: ścięcie poboczy, wykonanie nasypu na poboczu z gruntu niewysadzinowego, wyrównanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego, wykonanie poszerzenia jezdni, zjazdów, skrzyżowania, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie
ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: październik 2023 – grudzień 2023

Całkowita wartość inwestycji: 1 098 963,43 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 769 274,40 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: wrzesień 2023

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych