Giżycko, 07.05.2018 r.

SB.2601.5.2018

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dla którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4.

Zamówienie:Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z przebudową odcinka drogi pow. nr 1734N  gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, koło miejscowości Brożówka”.

1. Przedmiot zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z przebudową odcinka drogi pow. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, koło miejscowości Brożówka, w lokalizacji od km 4+713 do km 5+213. Dokumentacja winna obejmować następujący zakres:

– chodnik po lewej stronie drogi, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Brożówka i na długości projektowanego przejścia dla pieszych, w lokalizacji km 4 +752,

– chodnik po stronie prawej, od skrzyżowania z drogą gminną (do miejscowości Brożówka), od zaprojektowanego przejścia dla pieszych i dalej ciągiem do km 5+198 (do drogi gminnej),

– przebudowę odcinka drogi na odcinku od km 4+713 do km 5+213, wraz z poszerzeniem istniejącej nawierzchni do szerokości 6,0 m.

Dokumentacja winna zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia i decyzje – w zakresie wynikającym z przepisów.

2) Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik do ogłoszenia, natomiast pozostałe warunki dotyczące realizacji zadania zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej zdpgizycko.pl w zakładce zamówienia publiczne oraz w siedzibie Zamawiającego.

2. Wymagania Zamawiającego.

1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu zadań będących przedmiotem zamówienia, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2) Wykonawca złoży formularz oferty według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.

3) Dokumentacje należy wykonać zgodnie z wymaganiami „Opisu przedmiotu zamówienia”, stanowiącego załącznik nr 2.

4) Wzór umowy, stanowi załącznik nr 3.

3. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 50 dni od daty zawarcia umowy.

4. Kryteria oceny.

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie kryterium:

    cena =100% =100 pkt.

2) Kryterium cena, będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto (wynagrodzenie ryczałtowe), podanej przez wykonawcę w formularzu oferty.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100,00 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, liczone według wzoru:

P = (Cena minimalna: Cena badana) x 100,00 pkt

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Przygotowanie ofert.

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i ze złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

2) Oferta winna być napisana w języku polskim. Wykonawca sporządzi ofertę, według załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.

3) Cenę w ofercie należy podać jako wynagrodzenie ryczałtowe (brutto). Wynagrodzenie winno być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszystkie koszty związane z  wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

4) Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. W przypadku występowania pełnomocnictwa, należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię (jeżeli dotyczy).

5) Formularz oferty należy wypełnić i umieścić w opakowaniu, zamknąć opakowanie i złożyć w jednym egzemplarzu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do terminu otwarcia ofert.

6) Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz winno być zaadresowane:

Zarząd Dróg Powiatowych, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4

oraz opisane:

„Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z przebudową odcinka drogi pow. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, koło miejscowości Brożówka.

Nie otwierać przed dniem  ……………………..r., do godz. …………..”.

(wpisać aktualną datę i godzinę otwarcia oferty)

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Zarząd Dróg Powiatowych, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4, pokój nr 2 (sekretariat), w terminie do 14.05.2018 r. do godz. 8:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2018  r., o godz. 8:05 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju numer 3.

3) Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu składania oferty.

7. Informacja o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty.

1) Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, bądź też o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty i umieści tą informację na stronie zdpgizycko.pl w zakładce zamówienia publiczne oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2) W piśmie skierowanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, Zamawiający poinformuje go o terminie i miejscu zawarcia umowy.

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

4) Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) uprawnień budowlanych do projektowania osoby, która będzie opracowywać dokumentację projektową oraz jej wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę, z określonym w nim terminem ważności.

8Uwagi Zamawiającego.

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

b) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

c) zmiany zapisów w ogłoszeniu, umowie oraz w opisie przedmiotu zamówienia,

d) żądania od Wykonawców szczegółowych informacji i wyjaśnień na każdym etapie postępowania.

2) Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Zamawiający nie będzie stosował przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowych informacji dotyczących wymagań Zamawiającego udziela Kierownik Sekcji Budowy Dróg i Mostów –Teresa Wołodźko, nr tel./faks 087 429 34 26, e-mail sekretariat@zdpgizycko.pl   lub osobiście: pokój nr 3.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Grzegorz Moszczyński

Załączniki:

1) wzór oferty

2) opis przedmiotu zamówienia

3) wzór umowy

4) wybór oferty